ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา
นักวิจัย : อมรรัตน์ ลาคำเสน
คำค้น : DEVELOPMENT , COMPOSITE INDICES , ELEMENTARY EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาดัชนีรวมสำหรับบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา ด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิตทางการศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีรวมสำหรับบ่งชี้สถานภาพทางการศึกษาของแต่ละจังหวัดโดยอาศัยวิธีการอิงกลุ่ม ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นดัชนีเดี่ยวทางการศึกษาระดับจังหวัดของทุกจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยดัชนีเดี่ยวปัจจัยนำเข้า 44 ตัว ด้านกระบวนการ 17 ตัวและด้านผลผลิต 12 ตัว ทำการพัฒนาดัชนีรวมโดยการวิเคราะห์ตัวประกอบ สกัดตัวประกอบแบบวิธีเงาและหมุนแกนตัวประกอบแบบออโธกอนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา ประกอบด้วย 1.1 ดัชนีรวมด้านปัจจัยนำเข้าทางการศึกษา มี 7 ตัว ได้แก่ การเข้าเรียนของเด็กชั้น ป.1 ตามเกณฑ์ การออกกลางคันของนักเรียนศักยภาพและความพร้อมของครูอาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ความเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สภาพความกันดารของโรงเรียน และเศรษฐปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการสอน 1.2 ดัชนีรวมด้านกระบวนการทางการศึกษา มี 4 ตัว ได้แก่ ภาระหน้าที่ของครู การช่วยราชการครู การซ้ำชั้นของนักเรียน และการเลื่อนชั้นของนักเรียน 1.3 ดัชนีรวมด้านผลผลิตทางการศึกษา มี 2 ตัว ได้แก่ ประสิทธิผลของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 2. ดัชนีรวมด้านผลผลิตทางการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กับศักยภาพและความพร้อมของครูอาจารย์และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการออกกลางคันของนักเรียน สภาพความกันดารของโรงเรียน เศรษฐปัจจัยส่งเสริมคุณภาพการสอน และการซ้ำชั้นของนักเรียน 3. จังหวัดที่มีสภาพทางการประถมศึกษาโดยส่วนรวมด้านผลผลิตทางการศึกษาในระดับสูง ได้แก่ สิงห์บุรี นครปฐม และจันทบุรี จังหวัดที่มีสภาพการประถมศึกษาโดยส่วนรวมด้านผลผลิตทางการศึกษาในระดับต่ำ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และแม่ฮ่องสอน

บรรณานุกรม :
อมรรัตน์ ลาคำเสน . (2535). การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อมรรัตน์ ลาคำเสน . 2535. "การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อมรรัตน์ ลาคำเสน . "การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
อมรรัตน์ ลาคำเสน . การพัฒนาดัชนีรวมเพื่อบ่งชี้สภาพทางการประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.