ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ฐิติพร ศรีวงศิตานนท์
คำค้น : LEARNING ACHIEVEMENT , PRATHOM SUKSA SIX STUDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000174
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาตัวแปรคัดสรรด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้าน และด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2.เพื่อสร้างสมการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพจากตัวแปรคัดสรรด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้าน และด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1. จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพกับตัวทำนายทั้ง 22 ตัว ในตัวแปรคัดสรรด้านนักเรียน ด้านครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานชีพ ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้าน และด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพมีความสัมพันธ์กับตัวทำนาย 5 ตัว ในตัวแปรคัดสรรทั้ง 4 ด้านนี้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นตัวแปรที่ส่งผลเชิงนิมาน คือ ความรู้พื้นฐานเดิม ภาคเรียนที่ 1 และความรู้พื้นฐานเดิมภาคเรียนที่ 2 (.806 และ .837 ตามลำดับ) ส่วนตัวแปรที่ส่งผลเชิงนิเสธคืออายุของครูประสบการณ์การสอนของครูและสภาพแวดล้อมในห้องเรียน(-.138, -.155 และ -.119 ตามลำดับ) 2. ตัวทำนายที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพในตัวแปรคัดสรรทั้ง 4 ด้าน มีทั้งหมด 4 ตัว เรียงตามลำดับความสำคัญ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ภาคเรียนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเดิม ภาคเรียนที่ 1 และจำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์ ซึ่งส่งผลในทางบวก ส่วนสภาพแวดล้อมในห้องเรียนนั้นส่งผลในทางลบ ตัวทำนายเหล่านี้ร่วมกันทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพได้ร้อยละ73.53 และหาสมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ Y = 11.81122 + .54183X(,3,2) + .25574X(,3.1) .48281X(,8) - 2.98890X(,22) Z = .567827Z(,3.2) + .30998z,3.1 + .08833Z(,8) - .06824Z(,22)

บรรณานุกรม :
ฐิติพร ศรีวงศิตานนท์ . (2535). ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฐิติพร ศรีวงศิตานนท์ . 2535. "ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฐิติพร ศรีวงศิตานนท์ . "ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ฐิติพร ศรีวงศิตานนท์ . ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการทำงานและพื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.