ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย
นักวิจัย : อรพรรณ มูลจันทร์
คำค้น : HEADLINES , FRONT-PAGE , NEWSPAPER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการนำเสนอ และปัจจัยที่มีส่วนกำหนดการนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างหนังสือพิมพ์ 5 ชื่อฉบับ คือ ไทยรัฐ ข่าวสด บ้านเมืองมติชน และสยามรัฐ จำนวนทั้งสิ้น 135 ฉบับ และบรรณาธิการข่าวหรือหัวข่าวจำนวน 12 คน ได้ถูกเจาะจงเลือกเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับรูปประโยค ลำดับความสำคัญ จำนวนประเด็น ความสอดคล้องกับประเด็นในวรรคนำ การใช้คำทับศัพท์ สมญานามตัวย่อ และเครื่องหมายวรรคตอน ความสอดคล้องตรงกันกับเนื้อข่าว และความเป็นกลางของพาดหัวข่าว พบว่าพาดหัวข่าวส่วนใหญ่ใช้ประโยคประธานประเด็นที่นำเสนอสอดคล้องกับวรรคนำ นิยมใช้เครื่องหมายวรรคตอน สมญานามและตัวย่อ หนังสือพิมพ์ที่เน้นข่าวหนักมากที่สุด คือ สยามรัฐ มีความสอดคล้องและความเป็นกลางมากที่สุด ไทยรัฐมีพาดหัวข่าวที่เป็นกลางน้อยที่สุด ขณะที่ข่าวสดมีพาดหัวข่าวที่สอดคล้องกับเนื้อข่าวน้อยที่สุด ในการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ (X('2)) พบว่าตัวแปรแต่ละคู่ต่อไปนี้ต่างมีความสัมพันธ์กันอย่างมี่นัยสำคัญทางสถิติอย่างน้อยที่ระดับ 0.05ทั้งสิ้น คือ ประเภทหนังสือพิมพ์ (ที่เน้นเนื้อหาข่าวหน้าหนึ่งต่างกัน) กับความเป็นกลางของพาดหัวข่าว ประเภทหนังสือพิมพ์ (ที่เน้นเนื้อหาข่าวหน้าหนึ่งต่างกัน) กับความสอดคล้องของพาดหัวข่าวกับเนื้อข่าว ช่วงเหตุการณ์ข่าวกับความเป็นกลางของพาดหัวข่าว อย่างไรก็ดีพบว่าช่วงเหตุการณ์ข่าวกับความสอดคล้องของพาดหัวข่าวกับเนื้อข่าวไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการสัมภาษณ์บรรณาธิการข่าวและหัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ พบว่าปัจจัยที่มีส่วนกำหนดการนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ประกอบด้วย ตัวผู้เขียนพาดหัวข่าว (บรรณาธิการข่าวเหนือหัวหน้าข่าว) แนวนโยบายหนังสือพิมพ์ ผู้อ่านเป้าหมาย ข้อกฎหมายขนาดเนื้อที่ ข้อจำกัดด้านเวลา กรอบสังคมและศีลธรรม ข้อเท็จจริงตลอดจนช่วงเหตุการณ์ข่าว

บรรณานุกรม :
อรพรรณ มูลจันทร์ . (2535). การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรพรรณ มูลจันทร์ . 2535. "การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรพรรณ มูลจันทร์ . "การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
อรพรรณ มูลจันทร์ . การนำเสนอพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.