ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นกลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นกลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
นักวิจัย : ปัณย์ชนิต บัณฑิตกุล
คำค้น : TONES , MONOSYLLABIC AND DISTLLABIC WORDS , CENTRAL THAI , PRACHUAP KHIRI KHAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000081
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่นกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพูดในอำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรี อำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองและอำเภอทับสะแก เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์และลัทลักษณะของหน่วยเสียงวรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ใน 5 อำเภอนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาอำเภอละ 1 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้โดยใช้รายการคำในการสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยคำพยางค์เดียว และคำสองพยางค์ จำนวน 278 คำ การวิเคราะห์ได้ใช้เครื่อง DSP Sona-Graph Workstation Model 5500 ผลการวิจัยพบว่าในแต่ละอำเภอระบบวรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและพยางค์หลังของคำสองพยางค์ซึ่งเป็นพยางค์ที่ลงเสียงหนัก มีระบบวรรณยุกต์เหมือนกัน ส่วนพยางค์หน้าของคำสองพยางค์ซึ่งเป็นพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนักจะแตกต่างออกไป คือ มีจำนวนหน่วยเสียงน้อยกว่าพยางค์ที่ลงเสียงหนัก ในอำเภอกุยบุรี อำเภอเมืองและอำเภอทับสะแก ส่วนอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรีนั้นพบว่ามีจำนวนหน่วยเสียงเท่ากับในพยางค์ที่ลงเสียงหนักสำหรับลัทลักษณะของหน่วยเสียงวรรณยุกต์นั้นในคำพยางค์เดียวจะคล้ายคลึงกับพยางค์หลังของคำสองพยางค์ ส่วนพยางค์หน้าของคำสองพยางค์จะมีทิศทางของเสียงค่อนข้างระดับหรือมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเสียงน้อยลง ในแง่ของการแปรตามพื้นที่พบว่าแต่ละอำเภอมีลัทลักษณะแตกต่างไปจากอำเภออื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำพยางค์ที่ไม่ลงเสียงหนักเข้ามาพิจารณาด้วย

บรรณานุกรม :
ปัณย์ชนิต บัณฑิตกุล . (2535). วรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นกลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัณย์ชนิต บัณฑิตกุล . 2535. "วรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นกลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปัณย์ชนิต บัณฑิตกุล . "วรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นกลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ปัณย์ชนิต บัณฑิตกุล . วรรณยุกต์ในคำพยางค์เดียวและคำสองพยางค์ในภาษาไทยถิ่นกลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.