ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษา ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์
คำค้น : INFORMATION USES , INFORMATION NEEDS , THAI STUDIES RESEARCHERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการสารนิเทศในด้านเนื้อหา รูปแบบ ภาษา อายุ และแหล่งสารนิเทศ รวมทั้งปัญหาในการใช้สารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษาในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาวิชาที่นักวิจัยใช้สูงสุดคือ สังคมไทย ในด้านรูปแบบของวัสดุตีพิมพ์ใช้หนังสือและตำราสูงสุด รูปแบบของวัสดุไม่ตีพิมพ์ใช้สไลด์สูงสุด สำหรับรูปแบบของสารนิเทศบุคคลใช้ประสบการณ์ของนักวิจัยเองสูงสุด ส่วนภาษาของสารนิเทศที่ใช้สูงสุดคือ ภาษาไทย อายุของสารนิเทศที่ใช้สูงสุด คือ สารนิเทศที่ผลิตในปีปัจจุบัน และแหล่งสารนิเทศที่ใช้สูงสุดคือ หอสมุดกลางของสถานที่นักวิจัยสังกัด ในด้านความต้องการสารนิเทศ ผลการวิจัยสอดคล้องกับการใช้สารนิเทศในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นในด้านรูปแบบของสารนิเทศบุคคล ซึ่งพบว่า นักวิจัยมีความต้องการความรู้ที่ได้จากการสนทนากับผู้ร่วมงานหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับสูงกว่าการใช้ประสบการณ์ของตนเอง ปัญหาในการใช้สารนิเทศที่นักวิจัยประสบสูงสุด ได้แก่ การไม่ทราบวิธีค้นคืนข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ความไม่สะดวกในการไปใช้ห้องสมุดและศูนย์เอกสารอื่น ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย และการไม่สามารถเข้าถึงสารนิเทศที่เป็นเอกสารซึ่งไม่มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ . (2535). การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษา ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ . 2535. "การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษา ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ . "การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษา ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ . การใช้และความต้องการสารนิเทศของนักวิจัยสาขาไทยศึกษา ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.