ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย
นักวิจัย : ชญาภา เอี่ยมอุไร
คำค้น : INFORMATION , SEEKING , USE , WOMEN , WORKERS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000065
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สารนิเทศในการปฏิบัติงานและปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทยเกี่ยวกับแหล่งสารนิเทศ เนื้อหา รูปแบบ ภาษา และความทันสมัยของสารนิเทศ ผลการวิจัยพบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้สารนิเทศเพื่อประกอบการปฏิบัติงาน แหล่งสารนิเทศที่ใช้พบว่าใช้แหล่งสารนิเทศบุคคล โดยใช้เพื่อนหรือผู้ร่วมงานมากที่สุด โดยมีเนื้อหาของสารนิเทศที่ใช้ 3 สาขาหลัก ได้แก่ สตรีกับอาชีพ สตรีกับเศรษฐกิจ และสตรีกับสังคมและวัฒนธรรม รูปแบบและภาษาของสารนิเทศพบว่าส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีใช้สารนิเทศในรูปแบบหนังสือและใช้ภาษาไทย และความทันสมัยของสารนิเทศที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นสารนิเทศที่ตีพิมพ์ปัจจุบัน-1 ปีที่ผ่านมา วิธีการแสวงหาสารนิเทศพบว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีใช้วิธีการแสวงหาสารนิเทศหลายวิธีประกอบการ ได้แก่ การขอเอกสารจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การสนทนากับเพื่อนหรือผู้ร่วมงาน และการอ่านบทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ปัญหาหลักที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีประสบในการใช้สารนิเทศได้แก่ การไม่มีเวลาที่จะใช้ค้นคว้าสารนิเทศ ตลอดจนความยุ่งยากในการติดต่อเพื่อเข้าใช้สารนิเทศจากหนังสือพิมพ์หรือสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดระบบศูนย์กลางในการจัดเก็บและบริการสารนิเทศ

บรรณานุกรม :
ชญาภา เอี่ยมอุไร . (2535). พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชญาภา เอี่ยมอุไร . 2535. "พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชญาภา เอี่ยมอุไร . "พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ชญาภา เอี่ยมอุไร . พฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารนิเทศของผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสตรีในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.