ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการพัฒนาเมืองกรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการพัฒนาเมืองกรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต
นักวิจัย : ปรัชมาศ ลัญชานนท์
คำค้น : PROBLEMS OF DRAINAGE SYSTEM , WATER TREATMENT , ENVIRONMENT , URBAN DEVELOPMENT , PHUKET MUNICIPALITY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000030
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะปัญหาการระบายน้ำ โดยทำการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชลศาสตร์กิจกรรมการใช้ที่ดิน ความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่นของอาคารความต้องการระบายน้ำทิ้งและความสามารถในการรองรับน้ำทิ้งของระบบระบายน้ำ ผลการศึกษาพบว่าลักษณะภูมิประเทศในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตนั้นตั้งอยู่ที่ราบลุ่มคลองบางใหญ่ ลักษณะเป็นเนินเขาทางตอนเหนือและค่อย ๆลาดลงสู่อ่าวภูเก็ตทางตอนใต้ การเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิอากาศหมุนเวียนอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ รูปร่างของเมืองมีสองศูนย์กลาง ย่านพาณิชย์กรรมอยู่บริเวณศูนย์กลางเมืองและตามถนนสายหลัก ย่านอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ส่วนใหญ่อยู่ริมถนนเทพกระษัตรี ย่านที่พักอาศัยจะกระจายอยู่ทั่วไป สถานที่ราชการส่วนใหญ่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตก บริเวณที่มีความหนาแน่นของอาคารสูงได้แก่ บริเวณย่านถนนรัษฏา พังงา ถลาง และบริเวณตลาดสดสาธารณะเทศบาล 1 บริเวณที่มีความหนาแน่นของอาคารน้อยที่สุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ของทางราชการ ขุมเหมืองและพื้นที่เชิงเขา บริเวณที่มีการระบายน้ำทิ้งมากที่สุด ได้แก่บริเวณถนนมนตรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่โดยทั่วไปความสามารถในการรองรับน้ำทิ้งของระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเพียงพอ ที่จะสามารถรองรับได้อีกถึง 20 ปี ข้างหน้า ปัญหาการระบายน้ำในเทศบาลเมืองภูเก็ตที่สำคัญมี 2 ประการ คือ ปัญหาแรกเกิดจากการใช้ที่ดินและลักษณะอาคารที่ขยายตัวในทางดิ่ง ที่กีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ และก่อให้เกิดกระแสน้ำล้นบ่อย ๆ ในบางบริเวณ เช่น ถนนแม่หลวนพังงา ระนอง รัษฏา ปัญหาที่สองเกิดจากพฤติกรรมความมักง่ายของมนุษย์ในการทิ้งขยะที่ก่อให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำและน้ำในคลองเน่าเสีย ในการพัฒนาเมืองควรมีมาตรการควบคุมการใช้ที่ดิน และความหนาแน่นของอาคารในเขตเมืองเก่า และศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่ควรขยายตัวต่อเนื่องลงไปทางทิศใต้ เพื่อไม่ให้กีดขวางทิศทางการไหลของน้ำ นอกจากนี้ควรจะมีข้อกำหนดการใช้ที่ดินอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศเพื่อแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่างประหยัดงบประมาณของท้องถิ่น

บรรณานุกรม :
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . (2535). การศึกษาปัญหาการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการพัฒนาเมืองกรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . 2535. "การศึกษาปัญหาการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการพัฒนาเมืองกรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . "การศึกษาปัญหาการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการพัฒนาเมืองกรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ . การศึกษาปัญหาการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย เพื่อการพัฒนาเมืองกรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.