ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ
นักวิจัย : นิวัตร ชูสมุทร
คำค้น : INDUSTRIAL , RESIDENTIAL , SAMUT PRAKAN
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษารูปแบบการพัฒนาของย่านอุตสาหกรรมและพักอาศัยปัญหาและแนวโน้มในอนาคต และกำหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยในอำเภอเมืองสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมและบ้านพักอาศัยกระจายตัวออกจากกรุงเทพมหานคร ไปตามแนวถนนสุขุมวิทและขยายเข้าสู่ถนนสายต่าง ๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมทำให้เมืองเจริญเติบโต ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาที่ไม่มีการวางแผนควบคุมทำให้เกิดการใช้ที่ดินสับสนไม่เป็นระเบียน เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเมือง จากนโยบายของรัฐสนับสนุนให้กระจายโรงงานอุตสาหกรรมออกจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัญหาและข้อจำกัดเมืองสมุทรปราการแผ่นดินทรุด น้ำท่วม การขาดแคลนน้ำใช้ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทำให้แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และโรงงานประเภทที่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นน้อย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กประเภทที่ให้บริการแก่ชุมชนจะเพิ่มขึ้นมากโดยจะเพิ่มอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเดิม ส่วนที่พักอาศัยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการมากขึ้น และการคมนาคมเข้าถึงสะดวก การศึกษาได้เสนอแนวทางการพัฒนาโดยกำหนดรูปแบบการใช้ที่ดินในอนาคตของอำเภอเมืองสมุทรปราการและวางการใช้ที่ดิน การคมนาคมขนส่งรวมทั้งมีข้อกำหนดการใช้ที่ดิน โครงการและมาตรการต่าง ๆเพื่อช่วยให้แผนการใช้ที่ดินสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
นิวัตร ชูสมุทร . (2535). แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิวัตร ชูสมุทร . 2535. "แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิวัตร ชูสมุทร . "แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
นิวัตร ชูสมุทร . แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและพักอาศัยในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.