ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534
นักวิจัย : วณี ปิ่นประทีป
คำค้น : KNOWLEDGE , ATTITUDE , AIDS , HIGH SCHOOL STUDENTS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000221
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง มี ?????วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ของนักเรียนขั้น ?????มัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลก? ปี 2534 คัดเลือกตัวอย่างจากนัก ?????เรียนทุกโรงเรียน (6,616) ใช้เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ คือ ?????สุ่มนักเรียนทุก? ๆ? 5? คน จากทุกห้องทุกชั้นเรียน และทุกโรงเรียน ได้ ?????จำนวนตัวอย่าง 1,200 คน คิดเป็น 18% ของนักเรียนทั้งหมด สำรวจความรู้ ?????ทัศนคติ โดยใช้แบบสอบถามให้ตอบด้วยตนเอง ทำการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ?????20 ตุลาคม 2534 ถึง 20 ธันวาคม 2534 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนัก ?????เรียนอยู่ในระดับปานกลางนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในเมือง และนอกเมืองมีความรู้ ?????ไม่แตกต่างกัน นักเรียนแผนกวิทยาศาสตร์มีคะแนนความรู้ (ร้อยละ 74.8 ) ?????สูงกว่านักเรียนแผนกศิลปศึกษา? (ร้อยละ? 25.2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ?????(p<.05) นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความรู้ไม่แตกต่างกัน นักเรียนที่มี ?????คะแนนการเรียนในระดับ? 2.0-2.9? จะมีความรู้สูงกว่านักเรียนกลุ่มอื่น ๆ ?????อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ? (P<.05)? ร้อยละ 12.3 มีประสบการณ์ทางเพศ ?????แล้วโดยจัดตามเพศพบนักเรียนชายเคยแล้วร้อยละ 25.6 นักเรียนหญิงร้อยละ ???? 1.7 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เคยมีเพศสัมพันธ์สูงสุด (ร้อยละ 14.6) นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์จากสื่อทางด้านโทรทัศน์สูงสุด ?????(ร้อยละ 67.9) รองลงไปคือ วิทยุ (ร้อยละ 33.6) และหนังสือพิมพ์ (ร้อย ?????ละ? 28.3)? ด้านการจัดกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ในโรงเรียน ?????ใช้การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ร้อยละ? 94.6? และเอกสาร? "2 ?????นาทีกับเอดส์" ร้อยละ 38.1 การวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของทัศนคติพบว่า? ร้อยละ 81.2 คิดว่า ?????ตนเองไม่มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์

บรรณานุกรม :
วณี ปิ่นประทีป . (2534). ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วณี ปิ่นประทีป . 2534. "ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วณี ปิ่นประทีป . "ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
วณี ปิ่นประทีป . ความรู้และทัศนคติเรื่องโรคเอดส์ ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดพิษณุโลกปี 2534. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.