ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลราชวิถี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลราชวิถี
นักวิจัย : เทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม
คำค้น : ADRs , ANTIMICROBIAL , IN-PATIENTS , RAJAVITHI HOSPITAL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยในทำการทดลองติดตามเฉพาะกลุ่มยาต้านจุลชีพเพื่อพัฒนาและประเมินแบบอย่างที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ ดำเนินการที่แผนกสามัญศัลยกรรมโรงพยาบาลราชวิถี ช่วงเดือนพฤษภาคม 2534 จนถึง มีนาคม 2535โดยพัฒนารูปแบบโครงการอิงแนวทางของสมาคมเภสัชกรโรงพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ศึกษากับผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านจุลชีพ 600 ราย ทำการสุ่มตัวอย่างเข้าสู่กลุ่มควบคุมและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 300 คน ในกลุ่มตัวอย่าง พบผู้ป่วย 38 ราย มีอาการไม่พึงประสงค์ทั้งสิ้น 48อาการ คิดเป็นอุบัติการณ์ร้อยละ 12.67 มากกว่ากลุ่มควบคุมซึ่งพบร้อยละ1.07 หรือ 5 ราย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05) เภสัชกรผู้ประเมินอาการไม่พึงประสงค์นั้นจะใช้วิธีการต่าง ๆ 3 ระดับ คือขั้นแรงทำการประมวลข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยพร้อมกับการสัมภาษณ์ถ้าเห็นจำเป็นจึงดำเนินการขั้นที่สอง คือ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมหรือถ้าสงสัยว่าจะเป็นพิษจากยาจะดำเนินการขั้นที่สาม คือ ติดตามระดับยาในเลือด ในการประเมินการเชื่อมั่นว่าอาการไม่พึงประสงค์เกิดจากยาโดยใช้ Noranjo's algorithm พบว่าอาการไม่พึงประสงค์ 48 อาการนั้น อาการที่มีความเป็นไปได้สูงว่าเกิดจากยา 4 อาการ,เป็นไปได้ 32 อาการ และอาจเป็นได้ 12 อาการ โดยอาการส่วนใหญ่เกิดต่อไตร้อยละ 45.83 รองลงมาคือผลต่อผิวหนังร้อยละ 31.25 นอกนั้นเป็นต่อระบบเลือดร้อยละ 8.33 ทางเดินอาหารร้อยละ 6.25 ต่อสมดุลอิเล็กโทรไลต์และต่อหูเท่ากันคือร้อยละ 4.17 หลังจากนั้นจะติดตามและแก้ไขอาการไม่พึงประสงค์ที่พบตามความเหมาะสมผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่ถึงประสงค์จากยาต้านจุลชีพได้แก่ อายุที่มากกว่า 60 ปี, การมีโรคแทรกซ้อน,จำนวนขนาดยาที่ได้รับ (P<0.01) และเพศหญิง (P<0.05) โดยวิธีทดสอบไดสแควร์ ค่าใช้จ่ายโดยประมาณของโครงการเฉลี่ยรายละ 62.90 บาท มีความแตกต่าง ขึ้นกับระดับของวิธีที่ใช้ประเมินหา (34.72-192.38 บาท/ราย) ในการประเมินความพอใจทำการวัดโดยใช้แบบสอบถามแก่แพทย์ 19ราย พยาบาล 16 ราย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พบว่าทุกรายเห็นชอบกับการปฏิบัติงานของเภสัชกรคลินิกในการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาและเห็นว่าควรเป็นหน้าที่รังผิดชอบของแผนกเภสัชกรรม โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าติดตามอาการไม่พึงประสงค์อย่างไกล้ชิดโดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ย่อมเป็นวิธีที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตรวจหา ป้องกันและแก้ไขอาการไม่ถึงประสงค์ของการใช้ยาที่เกิดในโรงพยาบาล

บรรณานุกรม :
เทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม . (2534). โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลราชวิถี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม . 2534. "โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลราชวิถี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม . "โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลราชวิถี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
เทียมจันทร์ ลีพึ่งธรรม . โครงการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับผู้ป่วยในที่โรงพยาบาลราชวิถี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.