ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
นักวิจัย : จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์
คำค้น : MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM , MANUFACTURING COST CONTROL , JENWELRY INDUSTRY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000061
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรมเครื่องประดับมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางการผลิตอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานบริหารการผลิต การประมาณต้นทุนการผลิต ส่วนตัวเรือนของเครื่องประดับหล่อที่มีคุณภาพระดับปานกลางในกลุ่มประเภทเครื่องทอง เครื่องเงิน และทองเหลือง โดยได้แบ่งกลุ่มชนิดของเครื่องประดับด้วยเกณฑ์การแบ่งแยกที่เหมาะสม ทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับหล่อ เพื่อออกแบบโครงสร้างของต้นทุนการผลิตและประมาณต้นทุนการผลิตโดยการใช้โปรแกรมคอมพิว-เตอร์ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการผลิตอันประกอบด้วยรายงานและบบบันทึกต่าง ๆ สำหรับใช้ควบคุมงานบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การศึกษาวิจัยนี้ ได้เลือกโรงงานผลิตเครื่องประดับหล่อระดับคุณภาพปานกลางแห่งหนึ่ง ซึ่งรับจ้างผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออกเป็นกรณีศึกษา ผลการศึกษาวิจัยพบว่าระบบเอกสารที่มีอยู่สามารถใช้ควบคุมงานบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดข้อมูลพื้นฐานทางการผลิตขาดความสมบูรณ์ในตัวของระบบ และยังขาดรายงานที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร ดังนั้นงานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้บริหารได้มีข้อมูลที่จำเป็นทางการผลิตซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการวางแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนงานเพื่อหาวิธีที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับปกติ

บรรณานุกรม :
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ . (2534). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ . 2534. "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ . "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ . ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับควบคุมต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.