ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก
นักวิจัย : สิริชัย โง้วกาญจนนาค
คำค้น : MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM , CONTROLLING , PRODUCTION , AUDIT , TOY INDUSTRY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สินค้าของเล่นเด็กเป็นหนึ่งใน 30 รายการสินค้าอุตสาหกรรมที่กำหนดเป็นสินค้าเป้าหมายในการส่งออกของไทย จึงเป็นมูลเหตุจูงใจให้มีการทำงานวิจัย เพื่อศึกษาปัญหาทางการบริหารของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ จากการศึกษาการดำเนินงานของโรงงานตัวอย่างและทำการวิเคราะห์การบริหารงาน พบว่ามีปัญหาทางด้านการบริหารหลายด้านด้วยกัน แต่มีปัญหาที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์การโดยภาพรวม คือ ขาดข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การประสานงานและการตัดสินใจ ในการบริหารงานของผู้บริหารภายในองค์การ โดยเฉพาะการบริหารงานทางด้านการผลิต ปัญหานี้จึงเป็นอุปสรรคต่อการบริหารด้านการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยการนำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร มาใช้ในการควบคุมการผลิตของโรงงานตัวอย่าง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การปรับปรุงโครงสร้างขององค์การการปรับปรุงระบบการทำงาน (กิจกรรมการทำงาน) การกำหนดหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร และสิ้นสุดด้วยขั้นตอนการกำหนดความถี่ในการส่งเอกสาร ซึ่งจากการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวจะได้โครงสร้างองค์การหลังการปรับปรุง ระบบการทำงาน (กิจการรมการทำงาน) หลังการปรับปรุงหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร และตารางแสดงความถี่การไหลของเอกสาร องค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวนี้ จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นข้อมูลในระบบเพื่อการควบคุม และการตรวจสอบการบริหารงาน หลังจากการวางระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร และทำการวัดผลแล้วพบว่า การบริหารงานของฝ่ายผลิตทั้งทางด้านการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการ(การสั่งการ) การควบคุม และผลกระทบโดยรวมของหน้าที่การบริหารทั้ง 5 ประการ ดีขึ้นกว่าก่อนการปรับปรุงอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจของผู้บริหารในองค์การ

บรรณานุกรม :
สิริชัย โง้วกาญจนนาค . (2534). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริชัย โง้วกาญจนนาค . 2534. "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สิริชัย โง้วกาญจนนาค . "ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
สิริชัย โง้วกาญจนนาค . ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำหรับควบคุมการผลิตของอุตสาหกรรมของเล่นเด็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.