ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบจำลองการเกิดการเดินทางจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบจำลองการเกิดการเดินทางจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : พงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์
คำค้น : TRIP GENERATION , SPORT COMPLEX , BANGKOK
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงสภาพการเดินทาง พฤติกรรมของการเดินทางและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเดินทางกับคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ของสนามกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ของการเกิดการเดินทางของสนามกีฬา เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนจัดการจราจรในบริเวณที่จะมีการจัดสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ขึ้น โดยเลือกสนามกีฬาแห่งชาติเป็นพื้นที่ศึกษา แบบจำลองการเกิดการเดินทางทำการวิเคราะห์โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ซึ่งได้แบบจำลองที่เหมาะสม 2 แบบจำลอง คือ 1.แบบจำลองสำหรับการแข่งขันฟุตบอล log TRIP = 3.052+0.785 log NOM+1.727 log NOF-0.673L3 2.แบบจำลองสำหรับการแข่งขันกีฬาประเภทอื่น ๆ log TRIP = 3.164 + 0.102NOM - 0.577L3 + 0.307ATH โดยที่ TRIP คือ ปริมาณการเดินทาง NOM คือ จำนวนครั้งในการแข่งขันของนัดนั้น ๆ NOF คือ จำนวนระดับราคาบัตรเข้าชม L3 คือ ระดับการแข่งขันน่าสนใจน้อย ATH คือ กีฬากรีฑา

บรรณานุกรม :
พงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ . (2534). แบบจำลองการเกิดการเดินทางจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ . 2534. "แบบจำลองการเกิดการเดินทางจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ . "แบบจำลองการเกิดการเดินทางจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
พงศ์ทวี เลิศปัญญาวิทย์ . แบบจำลองการเกิดการเดินทางจากสนามกีฬาขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.