ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเลือก) ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเลือก) ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักวิจัย : ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=2530
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

~uความเป็นมา~u งานที่เตรียมไปสู่อาชีพ เป็นงานส่วนหนึ่งที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ในกลุ่มการงานและ พื้นฐานอาชีพ แขนงงานเลือก ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) โดยกำหนดความมุ่งหมาย เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอนไว้ในคำอธิบาย รายวิชาอย่างคร่าวๆ ไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ให้ การเรียนการสอนจึงดำเนินไปตามที่ครู มีความรู้หรือตามที่ครูถนัด ไม่ได้คำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น ชีวิตความเป็นอยู่ จึงทำให้เด็ก ขาดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ และไม่มีความพร้อมที่จะประกอบอาชีพหลังจากจบการ ศึกษาไปแล้ว ซึ่งทางที่ถูกแล้วในการจัดการเรียนการสอน ครูควรสอนโดยเน้นเอาวัสดุที่มีอยู่ ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตประจำวันของเด็ก และเพื่อเป็นการขจัด ปัญหาด้านความรู้ ความสามารถ และความไม่พร้อมในการสอนของครู จึงต้องปรับปรุงการสอน ของครู ด้วยการนำสื่อประสมเป็นชุด เรียกว่า "ชุดการสอน" เข้ามาใช้สอนแทนการบรรยาย จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนกลุ่มการงาน และพื้นฐานอาชีพ แขนงงานเลือก ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยชุดการสอนเรื่อง การทำไม้กวาดด้ามยาว การปั้นกระถางไม้แขวน การทำไม้กวาดดอกหญ้า การสานกบ และการทำธูปหอมขึ้น โดยใช้สื่อประสมเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะชุดการสอนประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ใช้สื่อหลายชนิด หลายรูปแบบที่เร้าความสนใจ ให้นักเรียนเกิดความรู้ได้ดี และกิจกรรมที่นำมาจัดในกระบวนการเรียนการสอน ส่วนใหญ่เน้น กระบวนการกลุ่ม เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักร่วมมือในการประกอบกิจกรรม ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้น ให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง ตลอดจนให้ครูผู้สอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ได้นำ นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันเป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้มีการพัฒนายิ่งๆ ขึ้น ~uความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า~u เพื่อสร้างชุดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเลือก) ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ~uวิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า~u กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2539 จำนวน 31 คน ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครังนี้ ได้แก่ ชุดการสอนเรื่อง การทำไม้กวาดด้ามยาว การปั้นกระถางไม้แขวน การทำไม้กวาดดอกหญ้า การสานกบ การทำธูปหอม แบบทดสอบวัดจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบตรวจผลงานภาคปฏิบัติ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80.44/90.32

บรรณานุกรม :
ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก . (2539). การสร้างชุดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเลือก) ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก . 2539. "การสร้างชุดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเลือก) ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก . "การสร้างชุดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเลือก) ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ไพฑูรย์ ฤทธิ์กระโทก . การสร้างชุดการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ (งานเลือก) ชุดงานที่เตรียมไปสู่อาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.