ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
นักวิจัย : เบญจมาศ สุชาติวุฒิ
คำค้น : EFFECT , COMIC BOOK , MORAL CONCEPT , PRATHOM SUKSA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082535000219
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยธรรมศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยเปรียบเทียบระหว่างประชากรกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนกับประชากรกลุ่มควบคุมที่เรียนโดยวิธีสอนตามปกติ ตัวอย่างประชากรมี 60 คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2535 ของโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาทแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน เรียนโดย "ใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอน"และกลุ่มควบคุม 30 คน เรียนโดย "วิธีสอนตามปกติ" ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 32 คาบ (คาบละ 20 นาที) โดยใช้เนื้อหาในการทดลองเดียวกัน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางจริยธรรม และแบบวัดความคิดเห็นต่อการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษา ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของแบบทดสอบวัดมโนทัศน์ทางจริยธรรม 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test และการประเมินค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า 1. มโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนกับการสอนตามแผนการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 แสดงว่า หลังจากการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนนักเรียนมีมโนทัศน์ทางจริยธรรมสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามแผนการสอนปกติ 2. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก

บรรณานุกรม :
เบญจมาศ สุชาติวุฒิ . (2535). ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจมาศ สุชาติวุฒิ . 2535. "ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจมาศ สุชาติวุฒิ . "ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
เบญจมาศ สุชาติวุฒิ . ผลของการใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอนจริยศึกษาที่มีต่อมโนทัศน์ทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.