ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟ จุฬา2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟ จุฬา2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : สมชาย ธนูธรรมาคุณ
คำค้น : MASTER-SLAVE , MICROCOMPUTER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000043
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ศึกษาและวิเคราะห์ถึงการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการควบคุมตำแหน่งของระบบแขนกลมาสเตอร์-สเลฟจุฬา 2 ในเวลาจริงโดยใช้การป้อนกลับของตัวแปรสเตท มีการพิจารณาถึงผลของพารามิเตอร์ของระบบต่อผลตอบสนองเชิงเวลาและเสถียรภาพของระบบ แขนกลมาสเตอร์-สเลฟจุฬา 2 ที่ใช้ทดลองเป็นแขนกลที่เคลื่อนที่ในแนวระดับ มีข้อต่อแบบหมุน 2 ข้อต่อ แขนกลสเลฟหรือแขนกลที่เคลื่อนที่ตาม มีขนาดใหญ่กว่าแต่ละข้อต่อถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงผ่านชุดเกียร์ทด ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า แขนกลที่เคลื่อนที่ตาม สามารถเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของแขนกลที่เคลื่อนที่นำไปเวลาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพการเพิ่มค่าเกน (หรือความถี่ธรรมชาติ) จะทำให้เกิดความผิดพลาดของตำแหน่งน้อยลงแต่การเพิ่มคาบเวลาในการสุ่ม จะทำให้เกิดความผิดพลาดของตำแหน่งมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเพิ่มค่าเกนหรือเพิ่มคาบเวลาในการสุ่มมากเกินไป อาจจะทำให้ระบบเกิดการแกว่งหรือไม่มีเสถียรภาพได้

บรรณานุกรม :
สมชาย ธนูธรรมาคุณ . (2534). การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟ จุฬา2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมชาย ธนูธรรมาคุณ . 2534. "การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟ จุฬา2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมชาย ธนูธรรมาคุณ . "การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟ จุฬา2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
สมชาย ธนูธรรมาคุณ . การควบคุมแขนกลมาสเตอร์-สเลฟ จุฬา2 ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.