ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างชุดกิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างชุดกิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)
นักวิจัย : เอกรัฐ บุญเพ็ญ
คำค้น : ชุดกิจกรรม , การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1042546000239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นก่อนการทดลองและหลังการทดลองและเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนชลกันยานุนูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จำนวน 41 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ดำเนินการทดลองโดยใช้ชุดกิจกรรมโดยผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสอนด้วยตนเอง เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น ใช้เวลาในการทดลอง 9 คาบเรียนคาบละ 50 นาที โดยทดสอบก่อนเรียน 1 คาบ ดำเนินการสอนเนื้อหาวิชา 6 คาบ และทดสอบหลังเรียน 2 คาบ แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าสถิติ t-test Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้ชุดกิจกรรม เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6) จำนวน 6 ชุด ที่มีประสิทธิภาพ 86.18/87.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ความสามารถในการให้เหตุผลภายหลังได้รับการสอนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
เอกรัฐ บุญเพ็ญ . (2546). การสร้างชุดกิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6).
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอกรัฐ บุญเพ็ญ . 2546. "การสร้างชุดกิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เอกรัฐ บุญเพ็ญ . "การสร้างชุดกิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6)."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
เอกรัฐ บุญเพ็ญ . การสร้างชุดกิจกรรมเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 (ม. 4 - ม. 6). กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.