ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5
นักวิจัย : ประสงค์ แย้มศิริ
คำค้น : SUPERVISOR'S PERSONALITY , ELEMENTARY SCHOOL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082534000719
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจตัวเอง ซึ่ง ดร นิพนธ์ไทยพานิช ได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์มาจากทฤษฎีบุคลิกภาพของ คาร์ล จี จุง โดยใช้สำรวจบุคลิกภาพ 4 ด้าน คือด้านทัศนคติ ด้านการรับรู้ความเป็นจริง ด้านการพิจารณาตัดสินต่อสิ่งที่รับรู้และด้านแบบนิยมที่ใช้ในการตัดสินใจผู้วิจัยส่งแบบสำรวจไปยังกลุ่มตัวอย่างประชากร จำนวน658 ฉบับ ได้รับคืนมาจำนวน 606 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ92.10 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ และค่าร้อยละผลการวิจัยพบว่า ผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา มีบุคลิกภาพดังนี้ 1. ด้านทัศนคติ เป็นประเภทเก็บตัว 2. ด้านการรับรู้ความเป็นจริง เป็นประเภทมีความรู้สึกและการรู้ที่รวดเร็ว 3. ด้านการพิจารณาตัดสินต่อสิ่งที่รับรู้ เป็นประเภทใช้ความคิดเป็นเครื่องมือในการพิจารณาตัดสินใจ 4. ด้านแบบนิยมที่ใช้ในการตัดสินใจ เป็นประเภทใช้การตัดสินใจ

บรรณานุกรม :
ประสงค์ แย้มศิริ . (2534). การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสงค์ แย้มศิริ . 2534. "การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประสงค์ แย้มศิริ . "การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
ประสงค์ แย้มศิริ . การศึกษาบุคลิกภาพของผู้นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 5. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.