ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : นิตยา ปานเพชร
คำค้น : ทรัพยากรสารสนเทศ , การจัดซื้อ , ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ , ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1042546000151
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจวิธีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาวิธีการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศโดยตรงกับการจัดซื้อบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยการวิจัยใช้แบบสอมถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจัดส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบรรณารักษ์หรือนักบรรณสารสนเทศ ผู้ปฎิบัติหน้าที่ในงานจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐและวิทยาเขต 35 แห่ง และห้องสมุดมหาวิทยาลัยของเอกชนและวิทยาเขต 25 แห่ง จำนวนแห่งละ1 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 60 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 52 แห่ง จำนวน 52 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.67 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows พื่อประมวลผลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย มีดังนี้ 1. การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จัดซื้อหนังสือแยกจากการจัดซื้อวารสารโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากลักษณะการดำเนินงานจัดซื้อที่แตกต่างกันของสื่อแต่ละประเภท สำหรับวิธีการจัดซื้อของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่พอใจกับวิธีการจัดซื้อแบบเดิมมากกว่าการจัดซื้อแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเพราะความคุ้นเคยและความถูกต้องในเนื่องของใบเสร็จรับเงิน และสาเหตุที่ไม่ใช้วิธีการจัดซื้อแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพราะหน่วยงานไม่มีนโยบายสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต ความไม่สะดวกในการชำระเงินเพราะต้องชำระเงินโดยทางบัตรเครดิต หรือการโอนเงินเข้าบัญชี 2. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย พบว่าปัญหาในระดับมาก ได้แก่ ด้านนโยบายในการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศและด้านการใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพราะหน่วยงานไม่มีนโยบายสั่งซื้อหนังสือผ่านทางอินเทอร์เน็ต ปัญหาในระดับปากลาง ได้แก่ ด้านอุปกรณ์พื่อการดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากระบบเครือข่ายห้องสมุดมีความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำและด้านบุคลากรที่ดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ เนื่องจากบรรณารักษ์ยังใช้อินเทอร์เน็ตในการปฎิบัติงานพัฒนาทรัพยากรได้ไม่เต็มที่

บรรณานุกรม :
นิตยา ปานเพชร . (2546). การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิตยา ปานเพชร . 2546. "การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิตยา ปานเพชร . "การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
นิตยา ปานเพชร . การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.