ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี: การพัฒนาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี: การพัฒนาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : วัชรี ปั้นนิยม
คำค้น : ห้องสมุด , อุตสาหกรรมโรงงาน , นิคมอุตสาหกรรม , ผู้ประกอบการ , ชลบุรี , ทรัพยากรสารสนเทศ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1042546000027
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อสำรวจแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลทั่ว ๆ ไป ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี แล้วนำผลการวิจัยมานำเสนอในรูปแบบของเว็บเพจผ่านระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (www) บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้จัดการบริษัท และผู้รับผิดชอบงานบริการสารสนเทศในห้องสมุดหรือมุมความรู้ของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จำนวน 228 บริษัท เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีมีจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด 228 บริษัท โดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีผู้ประกอบการมากที่สุด จำนวน 129 บริษัท รองลงมาคืออุตสาหกรรมแหลมฉบัง จำนวน 81 บริษัท และนิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน (ชลบุรี) จำนวน 18 บริษัท นอกจากนี้ยังพบว่าประเภทกิจการของอุตสาหกรรมในโรงงานของผู้ประกอบการส่วนใหญ่68 บริษัท ประกอบกิจการประเภทหมวด 4 คือผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (อุปกรณ์รถยนต์ รองลงมาคือหมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)48 บริษัท และหมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 20 บริษัท ซึ่งกิจการส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง 119 บริษัท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมขนาดย่อม 50 บริษัท และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 14 บริษัท 2. ข้อมูลเกี่ยวกับห้องสมุดหรือมุมความรู้ พบว่า ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีที่มีห้องสมุดหรือมุมความรู้ภายในองค์กรมีเพียง 25 บริษัท โดยมีเพียง 5 บริษัท ได้รับงบประมาณเป็นจำนวนเงิน 30,000-60,000บาท ต่อปี ผู้รับผิดชอบในการให้บริการสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ ระบบการจัดเก็บข้อมูลข่าวสาร/ ทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่เป็นการจัดแยกตามเนื้อหาโดยสังเขป เครื่องมือช่วยในการสืบค้นเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร/ ทรัพยากรสารสนเทศ ส่วนใหญ่ใช้ฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นพนักงานภายในองค์กร 3. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ห้องสมุดหรือมุมความรู้มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือภาษาไทยระหว่าง 500-1,500 เล่ม และหนังสือพิมพ์ระหว่าง 1-3 ชื่อเรื่อง โดยส่วนใหญ่ไม่มีสื่อต่อไปนี้คือ หนังสือภาษาต่างประเทศ วารสารวิชาการและกึ่งวิชาการ รายงานการศึกษาวิจัยหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ รายงานการประชุม/สัมมนา สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่โดยหน่วยงานตนเอง สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บรรณานุกรม :
วัชรี ปั้นนิยม . (2546). แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี: การพัฒนาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรี ปั้นนิยม . 2546. "แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี: การพัฒนาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรี ปั้นนิยม . "แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี: การพัฒนาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
วัชรี ปั้นนิยม . แหล่งทรัพยากรสารสนเทศของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี: การพัฒนาเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.