ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของสารเติมแต่งและสภาวะกระบวนการต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของสารเติมแต่งและสภาวะกระบวนการต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ
นักวิจัย : จอมสุรางค์ เพิ่มประเสริฐ
คำค้น : ค่าความเป็นกรดด่าง , แป้งมันสำปะหลัง , แฟคเตอร์แก้ไขของฮาร์กินส์-บราวน์ , วิธีชั่งน้ำหนักหยด , ไฮโดรคอลลอยด์ , DROP WEIGHT METHOD , HARKINS-BROWM CORRECTION FACTOR , HYDROCOLLOID , PH , TAPIOCA STARCH
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1995
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ข้อมูลแรงตึงผิวมีความสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิด เช่น การอบแห้งแบบพ่นฝอย การเกิดอิมัลชันและการเกิดฟอง เนื่องจากสารเติมแต่งบางตัว และสภาวะของกระบวนการมีผลต่อแรงตึงผิวมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีเทคนิค ที่แม่นยำทั้งยังง่ายซึ่งสามารถใช้วัดแรงตึงผิวของสารหลายชนิดที่ใช้ใน อุตสาหกรรมได้ ในการศึกษานี้ใช้วิธีชั่งน้ำหนักหยดอย่างง่ายเป็นเทคนิควัดแรง ตึงผิวของสารละลายน้ำหลายชนิด และใช้แฟคเตอร์แก้ไขของ Harkins และ Brown (แฟคเตอร์ H-B) ที่ถูกดัดแปลงขึ้นเพื่อปรับปรุงความถูกต้องของวิธีการชั่ง น้ำหนักหยดในการวัดแรงตึงผิว จากนั้นจึงใช้เทคนิคนี้ประเมินอิทธิพลของสาร เติมแต่งและสภาวะของกระบวนการต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ การศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทดสอบความเหมาะสมของการใช้วิธี ชั่งน้ำหนักหยดเพื่อวัดแรงตึงผิว โดยเปรียบเทียบแรงตึงผิวของน้ำกลั่นทั้งที่ ได้จากการใช้และไม่ใช้แฟคเตอร์แก้ไขกับค่ามาตรฐาน จากนั้นลดความแตกต่างระหว่าง ค่าแรงตึงผิวที่ได้จากการคำนวณกับแรงตึงผิวมาตรฐานของน้ำกลั่นเป็นร้อยละ 0 เพื่อดัดแปลงแฟคเตอร์แก้ไข แล้วทดสอบความเหมาะสมของแฟคเตอร์แก้ไขที่นำเสนอ ขึ้นใหม่นี้กับสารละลายน้ำอื่นๆ พบว่าผลการทดลองน่าพอใจมาก นั่นคือความ แตกต่างระหว่างค่าแรงตึงผิวที่คำนวณได้กับค่ามาตรฐานของสารละลายน้ำตาลทราย สารละลายเกลือแกงและสารละลายกรดอะซิติกมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 2.5 ในช่วงความ เข้มข้นที่ใช้ทดสอบ ส่วนที่สองของการศึกษาเป็นการประเมินอิทธิพลของสารเติมแต่งต่างๆ ต่อแรง ตึงผิวของสารละลายน้ำพบว่าการเติมน้ำตาลทรายและเกลือแกงลงในน้ำเพิ่มแรงตึงผิว ของสารละลาย การเติมแป้งมันสำปะหลังไม่มีผลต่อแรงตึงผิวของสารละลาย ส่วนการ เติมไฮโดรคอลลอยด์ ได้แก่ CMC เพคติน และเจลาตินรวมทั้งกรดอะซิติกลดแรงตึงผิว ของสารละลายได้ต่างกัน ส่วนสุดท้ายของงานนี้เป็นการศึกษาอิทธิพลของสภาวะกระบวนการต่อแรงตึงผิว ของสารละลายน้ำโดยใช้กรด 2 ชนิดปรับค่าความเป็นกรดด่าง จากนั้นจึงวิเคราะห์ อิทธิพลของกรดทั้งสองต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ พบว่าแม้ที่ค่าความเป็น กรดด่างเท่ากันกรดต่างชนิดก็มีผลต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำต่างกัน กรดอะซิติกลดแรงตึงผิวได้ที่ค่าความเป็นกรดด่าง 2 ถึง 3 แต่กรดอะซิติกไม่มีผล ต่อแรงตึงผิว

บรรณานุกรม :
จอมสุรางค์ เพิ่มประเสริฐ . (2545). อิทธิพลของสารเติมแต่งและสภาวะกระบวนการต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จอมสุรางค์ เพิ่มประเสริฐ . 2545. "อิทธิพลของสารเติมแต่งและสภาวะกระบวนการต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จอมสุรางค์ เพิ่มประเสริฐ . "อิทธิพลของสารเติมแต่งและสภาวะกระบวนการต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
จอมสุรางค์ เพิ่มประเสริฐ . อิทธิพลของสารเติมแต่งและสภาวะกระบวนการต่อแรงตึงผิวของสารละลายน้ำ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.