ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ Mitochondrial Large Subunit rDNA

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ Mitochondrial Large Subunit rDNA
นักวิจัย : สุภาณี เพชรแก้ว
คำค้น : เอคโตไมคอร์ไรซา , ไม้ยางนา , mitochondrial large subunit ribosomal DNA , Phylogenetic analysis , Ectomycorrhizal fungi , ~iDipterocarpus alatus~i , Mitochondrial Large Subunit Ribosomal DNA , Phylogenetic Analysis
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1911
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไม้ยางนาเป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศน์ชนิดหนึ่งของประเทศไทย ไม้ยางนาเป็นไม้ที่มีราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยร่วมอยู่ด้วยกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัย กัน พืชจะได้รับสารอาหารต่างๆ จากราทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีโดยเฉพาะต้นกล้า รากลุ่มนี้จึงได้รับความสนใจในการนำมาใช้ในการปลูกป่า การศึกษาประสิทธิภาพของรา ที่จะนำมาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่ง มีชีวิตทั้งสอง ดังนั้นจึงต้องมีการจำแนกชนิดเพื่อสำรวจความหลากหลายของรา เอคโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชในธรรมชาติ การจำแนกชนิดของรา เอคโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่กับรากพืชยังมีข้อจำกัด เนื่องจากโดยทั่วไปมักใช้ วิธีจำแนกจากรูปร่างของรากที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเข้าอยู่อาศัยของราและ ดอกเห็ดที่พบบริเวณโคนต้นซึ่งพบได้ในบางฤดูกาล ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ต้องการผู้ที่มี ความชำนาญ การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ช่วยให้การศึกษานี้เป็นไปได้รวดเร็ว ขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการนำเทคนิคอณูพันธุศาสตร์มาใช้ในการจำแนกชนิดของรา เอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้เทคนิค PCR ในการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอที่ จำเพาะ (ML5-ML6) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Mitochondrial Large subunit ribosomal DNA (mt LrDNA) แล้วจึงนำไปหาลำดับเบสเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบ เทียบความคล้ายคลึงกับราเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีอยู่ในฐานข้อมูล จากการศึกษาราเอค โตไมคอร์ไรซาของรากไม้ยางนาจำนวน 26 ตัวอย่างจากสถานที่ 3 แห่ง คือ สวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ เขาอ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา-สระแก้ว สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดตรัง และวนอุทยานป่ากลางอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเปรียบเทียบ ลำดับเบสของ mt LrDNA จากเอคโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยร่วมอยู่กับรากไม้ยางนากับ ข้อมูลลำดับเบสที่มีอยู่ในฐานข้อมูลพบว่าเอคโตไมคอร์ไรซาที่พบส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ ~iThelephoraceae~i ได้แก่ ~iTomentella~i spp. โดยราในกลุ่มนี้พบในทุกพื้นที่ ที่ทำการเก็บตัวอย่าง ราในวงศ์ ~iSclerodermaceae~i ซึ่งได้แก่ ~iScleroderma~i spp. พบรองลงมาในวนอุทยานป่ากลางอ่าว และสวนพฤกษศาสตร์ 100 ปี กรมป่าไม้ เขาอ่างฤาไนย ส่วน ~iGyroporus~i spp. พบเฉพาะที่วนอุทยานป่ากลางอ่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เท่านั้น นอกจากนั้นยังพบราในวงศ์ ~iRussulaceae, Cortinariaceae~i และ ~iTricholomataceae~i ส่วนราในวงศ์ ~iBoletaceae~i ซึ่งได้แก่ ~iTyopilus~i sp. และ ~iLeccinum~i sp. พบในบางพื้นที่ที่ทำการเก็บ ตัวอย่าง ในการศึกษานี้ได้นำ ตัวอย่างเอคโตไมคอร์ไรซามาจำแนกชนิดโดยการนำไปวิเคราะห์ด้วย Phylogenetic analysis พบว่าให้ผลสอดคล้องกับการเปรียบเทียบลำดับเบสของ ML5-6 ทีละคู่ ข้างต้น

บรรณานุกรม :
สุภาณี เพชรแก้ว . (2545). การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ Mitochondrial Large Subunit rDNA.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภาณี เพชรแก้ว . 2545. "การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ Mitochondrial Large Subunit rDNA".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุภาณี เพชรแก้ว . "การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ Mitochondrial Large Subunit rDNA."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
สุภาณี เพชรแก้ว . การจำแนกชนิดของเอคโตไมคอร์ไรซาในไม้ยางนาโดยใช้ลำดับเบสของ Mitochondrial Large Subunit rDNA. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.