ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : บุษบา ชูวิรัช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=2294
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความเป็นมา ในสังคมทุกระดับ จำเป็นต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมไว้เป็นแนวยึดปฏิบัติเพื่อ ให้เกิดความสงบสุข และความก้าวหน้าของบุคคลในสังคม แต่สภาพสังคมไทยในปัจจุบันสะท้อน ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดระเบียบวินัย เช่น การไม่รักษาความสะอาดของบ้านเมือง การไม่เคารพกฎจราจร การไม่ตรงต่อเวลา เป็นต้น และโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันที่ให้ การอบรมโดยเฉพาะ ควรจะเป็นแกนนำในการปลูกฝังระเบียบวินัยที่ยังถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญใน การดำเนินกิจกรรมในสังคมและการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม นอกจากนี้ ระเบียบวินัยยังเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังอยู่ในวัยเรียน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร ซึ่งปฏิบัติงานในด้านการให้การอบรมสั่งสอนเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนี้เป็นอย่างดี จึงได้สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ ตามระเบียบวินัย ปีการศึกษา 2530 สถิติที่ได้จากการสำรวจ ทำให้ผู้วิจัยสนใจว่าฝ่าย บริหารซึ่งเป็นผู้ออกกฏรักษากฏ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎนั้น ได้ให้ความสนใจต่อ การรักษาระเบียบวินัยนักเรียนในด้านการกำหนดระเบียบ การสื่อสารหรือการแจ้งกฏ การประเมิน พฤติกรรมที่ปรากฏ การปรับพฤติกรรมและการลงโทษนั้นเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบ วินัย เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำปัญหาต่าง ๆ ที่พบจากการวิจัยนี้ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความมุ่งหมายของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหาร โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย วิธีดำเนินการ ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูใหญ่ จำนวน 16 คน ครูผู้ช่วยฝ่าย ปกครอง จำนวน 16 คน รวม 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 1. การรักษาระเบียบวินัยนักเรียน1.1 การกำหนดกฎระเบียบ โรงเรียนมีนโยบายในการบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวกับ ระเบียบวินัยนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานหลักและสภาพและปัญหาของโรงเรียน1.2 การสื่อสารหรือการแจ้งกฎระเบียบ โรงเรียนมีการสื่อสารหรือการแจ้งกฎระเบียบ ให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบและยอมรับกฏระเบียบร่วมกัน โดยใช้วิธีการสื่อสาร หรือการแจ้งด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร1.3 การประเมินพฤติกรรมที่ปรากฏ โรงเรียนพิจารณาสาเหตุของการกระทำผิด เพื่อ ประกอบการประเมินโดยอาศัยข้อมูลหลายด้านและใช้บุคลากรหลายฝ่ายร่วมกันประเมิน โดยใช้เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบ1.4 การปรับพฤติกรรมที่ปรากฏ โรงเรียนมีการประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ ปรับพฤติกรรมดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและยุติธรรม โดยมีการสอบสวนหาสาเหตุการกระทำผิด ก่อนการลงโทษ ภายหลังการปรับพฤติกรรม โรงเรียนมีการติดตามผล บันทึกผลและแจ้งผลการปรับ พฤติกรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัดให้มีการให้คำปรึกษาสำหรับ นักเรียนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยของโรงเรียนเป็นรายบุคคล 2. ปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดกฎระเบียบ การสื่อสารหรือการแจ้งกฎระเบียบ การประเมินพฤติกรรม และการปรับพฤติกรรมมีดังนี้คือ2.1 โรงเรียนไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนเท่าที่ควร2.2 กฎระเบียบของโรงเรียนมีข้อปฏิบัติมากเกินไป ทำให้ยากต่อการปฏิบัติ2.3 นักเรียนไม่ให้ความสนใจต่อข้อมูลที่แจ้ง2.4 การขาดการติดตามผลการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง2.5 การขาดความร่วมมือจากครู - อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
บุษบา ชูวิรัช . (2532). สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุษบา ชูวิรัช . 2532. "สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
บุษบา ชูวิรัช . "สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2532. Print.
บุษบา ชูวิรัช . สภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษาในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ดร แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2532.