ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง
นักวิจัย : ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
คำค้น : ความสิ้นเปลืองพลังงาน , กระบวนการให้ความร้อน , ไลซีน , การละลายได้ของโปรตีน , การอบแห้งด้วยสเปาเต็ดเบด , ยูรีเอส , Energy consumption , Heating Process , Lysine , Protein solubility , Spouted bed drying , Urease
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1836
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบจลนศาสตร์การอบแห้งและ การยับยั้งยูรีเอสของเครื่องอบแห้งเปาเต็ดเบดแบบสองมิติ พัฒนาแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ของเครื่องอบแห้งเปาเต็ดเบดเพื่ออธิบายจลนศาสตร์การอบแห้งและผลของ ตัวแปรที่ศึกษาที่มีต่อคุณภาพของถั่วเหลืองหลังจากให้ความร้อน นอกจากนี้ยัง ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการให้ความร้อนระหว่าง ฟลูอิไดซ์เบด สเปาเต็ดเบด การแผ่รังสีอินฟราเรด การไมโครไนซ์ และการเอ็กทรูดแบบสกรูเดียวและแบบสกรูคู่ ผลการทดลองของสเปาเต็ดเบดแสดงให้เห็นว่าความชื้นเริ่มต้นและอุณหภูมิอากาศขา เข้าทำให้เกิดการรอยร้าวกับเมล็ดถั่วเหลืองและการชนกันอย่างรุนแรงระหว่างเมล็ด ถั่วเหลืองกับดีเฟลกเตอร์ก่อให้เกิดการแตกของเมล็ดถั่วเหลืองเนื่องจากความเร็ว สูงในบริเวณช่องสเปา อย่างไรก็ตามความเร็วที่ 15.9 เมตรต่อวินาทีสามารถลดการ แตกได้ต่ำกว่า 5% การยับยั้งยูรีเอสอย่างสมบูรณ์และยังคงรักษาคุณภาพโปรตีนไว้ ได้อุณหภูมิที่ใช้ควรเป็น 150 องศาเซลเซียส การเคลื่อนย้ายความชื้นของ ถั่วเหลืองถูกอธิบายด้วยแบบจำลองการอบแห้งชั้นบาง ซึ่งค่าคงที่ของการอบแห้งจะ เป็นฟังก์ชั่นกับความชื้นและอุณหภูมิ ส่วนจลนศาสตร์การยับยั้งยูรีเอสจะถูก อธิบายด้วยปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่งสำหรับถั่วเหลืองที่มีความชื้นระดับต่ำไปจน ถึงระดับปานกลางและจลนศาสตร์การยับยั้งยูรีเอสจะเปลี่ยนไปเป็นกลไกของโมโนดที่ ถูกดัดแปลงแล้วเมื่อความชื้นสูงกว่า 26% มาตรฐานแห้ง สมการการถ่ายเทความร้อน และมวลอย่างง่ายซึ่งรวมถึงการยับยั้งยูรีเอสสามารถทำนายได้ใกล้เคียงกับผลการ ทดลอง นอกจากนี้ยังประเมินสมรรถภาพของการให้ความร้อนทั้ง 4 เทคนิคในด้านการลด ความชื้น การยับยั้งยูรีเอส การละลายได้ของโปรตีน ปริมาณไลซีน และความ สิ้นเปลืองพลังงาน จากผลการทดลองพบว่าการแผ่รังสีอินฟราเรดจะเร่งการเคลื่อนที่ ของน้ำออกมาได้เร็วกว่าการอบแห้งด้วยสเปาเต็ดเบดทุกๆเทคนิคมีศักยภาพในการลดการ ทำงานของเอนไซม์ยูรีเอสจนถึงระดับมาตรฐานและยังให้ปริมาณไลซีนที่หลงเหลืออยู่ ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน (p<0.05) ภายใต้เงื่อนไขที่ทดลอง ขอบเขตของการยับยั้ง ยูรีเอสแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับความชื้น เวลา และอุณหภูมิ โดยที่อุณหภูมิเป็น ปัจจัยสำคัญที่สุดความชื้นสูงจะส่งเสริมให้การยับยั้งยูรีเอสเร็วขึ้นสำหรับ ถั่วเหลืองที่ให้ความร้อนด้วยวิธีการพาความร้อนและการแผ่รังสี ในทางตรงกันข้าม การยับยั้งที่ช้าลงจะเกิดขึ้นกับถั่วเหลืองที่ผ่านการเอ๊กทรูดเนื่องจากแรง เกาะตัวกันอย่างแน่นหนาของถั่วเหลืองบดที่มีความชื้นสูงกว่า 24% มาตรฐานแห้ง และส่งผลให้เกิดการผสมที่ไม่ดีในกระบอกเอ๊กทรูด ผลการทดลองทั้งระดับห้อง ปฏิบัติการและอุตสาหกรรมแสดงถึงถั่วเหลืองที่ใช้อินฟราเรดให้ความร้อนมีปริมาณ โปรตีนที่ละลายได้ในด่างโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ 0.2% สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ เทคนิคอื่นๆ สุดท้ายนี้ค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนราคาเครื่องและพลังงานของเครื่องอบ แห้งฟลูอิไดซ์เบดประหยัดกระบวนการให้ความร้อนอื่นเมื่อระบบเดินเครื่องแบบระบบ ปิด

บรรณานุกรม :
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ . (2545). การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ . 2545. "การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ . "การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ . การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งและการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.