ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
นักวิจัย : เบญจวรรณ ทรัพย์คง
คำค้น : การให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส , ภาวะซึมเศร้า , หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1042546000222
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาผลของการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ด้วยเทคนิคสัญญาณพลังแบบองค์รวม เทคนิคการสร้างทรรศนะใหม่ใต้จิตสำนึกแบบองค์รวมและเทคนิคการวางแผนอนาคต ต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีในรูปแบบการจัดเรียงลำดับเทคนิคที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีคะเเนน จากการตอบแบบวัดภาวะซึมเศร้าตั้งแต่ 16 คะแนนขึ้นไป จำนวน 18 คน แล้วสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic Random Sampling) เพื่อแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 คน โดยกลุ่มที่ 1 ได้รับการให้คำปรึกษาในรูปแบบที่ 1 ส่วนกลุ่มที่ 2 ได้รับคำปรึกษาในรูปแบบที่ 2 และกลุ่มที่ 3ได้รับคำปรึกษาในรูปแบบที่ 3 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แบบวัดภาวะซึมเศร้าซีอีเอส - ดี (CES- D) และโปรแกรมการให้คำปรึกษา ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 3 รูปแบบ การทดลองแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการทดลอง ระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำประเภทหนึ่งตัวแปร ระหว่างกลุ่มและหนึ่งตัวแปรภายในกลุ่ม และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีนิวแมนคูลส์ ผลการวิจัยพบว่า มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการให้คำปรึกษากับระยะเวลาการทดลองอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคำปรึกษาทั้ง 3 รูปแบบมีภาวะซึมเศร้าในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล ต่ำกว่าระยะก่อนการทดลอง อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่รับให้คำปรึกษาทั้ง 3 รูปแบบ มีภาวะซึมเศร้าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งในระยะหลังการทดลองและระยะติดตามผล

บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ ทรัพย์คง . (2546). ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจวรรณ ทรัพย์คง . 2546. "ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เบญจวรรณ ทรัพย์คง . "ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
เบญจวรรณ ทรัพย์คง . ผลการให้คำปรึกษาทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสต่อภาวะซึมเศร้าของหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.