ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียนและทัศนคติต่อวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันราชภัฏในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียนและทัศนคติต่อวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันราชภัฏในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์
คำค้น : ตัวแปร , สัมพันธ์ , ผลการเรียน , ทัศนคติ , ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู , คอมพิวเตอร์ศึกษา , สถาบันราชภัฏ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , Variance , Relation , Outcome , Attitude , Practicing in Teacher Professional Experience , Computer Education , Rajabhat Institute , Northeastern
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียน และทัศนคติต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยศึกษาประชากรที่เป็นนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป จำนวน 619 คน ในปีการศึกษา 2545 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสำรวจความคิดเห็นแบบทดสอบความรู้ วิชาชีพครูทางด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เครือข่าย และ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล ได้ผล โดยสรุปดังนี้จากการศึกษาวิจัยมี ตัวแปรต้นที่ส่งผลถึงผลการเรียนของนักศึกษา ของนักศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้แก่ ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาความรู้ด้านหลักการสอน อายุ ความรู้ด้าน วัดผลและประเมินผลทางการศึกษา ผลการเรียนเฉลี่ยความรู้คอมพิวเตอร์เครือข่ายและ โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ และ ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อทัศนคติของนักศึกษาต่อการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครูอยู่ในระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครู ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติของนักศึกษาได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับด้าน คอมพิวเตอร์ ความรู้วิชาชีพครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพศ และระบบการศึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ . (2545). การศึกษาคัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียนและทัศนคติต่อวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันราชภัฏในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ . 2545. "การศึกษาคัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียนและทัศนคติต่อวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันราชภัฏในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ . "การศึกษาคัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียนและทัศนคติต่อวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันราชภัฏในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
จักรกฤษณ์ พงษ์อินทร์วงศ์ . การศึกษาคัวแปรที่สัมพันธ์กับผลการเรียนและทัศนคติต่อวิชาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครูของนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาสถาบันราชภัฏในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.