ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งภายใต้สภาพบรรยกาศควบคุม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งภายใต้สภาพบรรยกาศควบคุม
นักวิจัย : ชลธิรา หนูเนื้อ
คำค้น : หน่อไม้ฝรั่ง , สภาพบรรยากาศควบคุม , กรดอินทรีย์ , เอนไซม์อินเวอเตส , ออกซิเจน , คาร์บอนไดออกไซด์ , Asparagus , Controlled Atmosphere storage (CA) , Citric Acid , Succinic Acid , Malic Acid , Invertase Activity , O(,2) , CO(,2)
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1789
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์บร็อคอิมพรูฟ ภายใต้สภาพบรรยากาศควบคุม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลอง แรกเป็นการเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่งในสภาพที่มีก๊าซออกซิเจนความเข้มข้นร้อยละ 5 10 หรือ 20 ร่วมกับ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 และชุดควบคุม ซึ่งเก็บรักษาภายใต้สภาพบรรยากาศปกติ (ก๊าซออกซิเจนร้อยละ 21 และก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ร้อยละ 0.03) ณ อุณภูมิ 5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 90-95 โดยจากการทดลองทำการแยกวิเคราะห์ตัวอย่างหน่อไม้ฝรั่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนยอด ส่วนกลาง และส่วนโคน พบว่าในทุกส่วนของหน่อไม้ฝรั่งในการเก็บรักษาภายใต้สภาพ บรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนร้อยละ 5 ร่วมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 10 สามารถ ชะลอการสูญเสียน้ำหนัก การเปลี่ยนแปลงค่าแรงเฉือนอัตราการหายใจ ปริมาณกรดซิตริก กรดมาลิค กรดซัคซินิค ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอเตส ได้ดี ที่สุด รองลงมาคือ สภาพบรรยากาศที่มีก๊าซออกวิเจนร้อยละ 10 และ 20 ร่วมกับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 10 และชุดควบคุมตามลำดับ อย่างไรก็ตามหน่อไม้ฝรั่ง ที่เก็บรักษาในสภาพบรรยากาศควบคุมมีอายุการเก็บรักษานาน 33 วัน ในขณะที่ชุด ควบคุมมีอายุการเก็บรักษาเพียง 10 วัน สำหรับการทดลองที่สองเป็นการเก็บรักษา หน่อไม้ฝรั่งในสภาพออกซิเจนความเข้มข้นร้อยละ 50 70 และ 90 โดยแยกส่วนการ วิเคาะห์ตัวอย่างเช่นเดียวกับงานทดลองแรก จากการทดลองพบว่า ภายใต้สภาพบรรยากาศ ที่มีก๊าซออกซิเจนความเข้มข้นร้อยละ 50 สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงของการสูญเสีย น้ำหนัก ค่าแรงเฉือน อัตราการหายใจ ปริมาณกรดอินทรีย์ ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และกิจกรรมของเอนไซม์อินเวอเตส ได้ดีที่สุดโดยมีอายุการเก็บรักษานาน 33 วัน รองลงมา คือ ภายใต้สภาพบรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนความเข้มข้นร้อยละ 70 และ 90 โดยมีอายุการเก็บรักษาได้นาน 30 วัน ในขณะที่ชุดควบคุมมีอายุการเก็บรักษา เพียง 12 วัน

บรรณานุกรม :
ชลธิรา หนูเนื้อ . (2545). การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งภายใต้สภาพบรรยกาศควบคุม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชลธิรา หนูเนื้อ . 2545. "การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งภายใต้สภาพบรรยกาศควบคุม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชลธิรา หนูเนื้อ . "การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งภายใต้สภาพบรรยกาศควบคุม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ชลธิรา หนูเนื้อ . การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของหน่อไม้ฝรั่งภายใต้สภาพบรรยกาศควบคุม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.