ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณลักษณะของการจราจรและปัจจัยที่มีผลต่อการจราจรบนทางหลวงในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะของการจราจรและปัจจัยที่มีผลต่อการจราจรบนทางหลวงในประเทศไทย
นักวิจัย : สมศักดิ์ เอื้อสุกิจวัฒนา
คำค้น : ปริมาณการจราจร , ทางหลวง , คุณลักษณะ , ปัจจัยที่มีผล , แบบจำลอง , ความถูกต้อง , TRAFFIC , HIGHWAY , CHARACTERISTIC , FACTOR AFFECTING , ACCURACY , MODEL
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพยากรณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการวางแผน และการออกแบบทางหลวง เนื่องจากผลการพยากรณ์ปริมาณการจราจรที่ถูกต้องแม่นยำจะ ช่วยให้นักวางแผนสามารถพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่เหมาะสมกับความต้องการเดินทางและ การขนส่งที่แท้จริงได้ อย่างไรก็ตามผลการพยากรณ์ปริมาณการจราจรส่วนใหญ่ ยังได้มาจาก แบบจำลองอย่างง่ายที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพอย่างจริงจัง ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับ นี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาคุณลักษณะของปริมาณการจราจร และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ การจราจรบนทางหลวง รวมทั้งตรวจสอบระดับความถูกต้องของแบบจำลองที่นิยมใช้ในการ พยากรณ์ปริมาณการจราจรบนทางหลวงในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนา แบบจำลองที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป การศึกษาเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลสถิติปริมาณการจราจรที่ได้จากการสำรวจที่สถานี หลักบนทางหลวงทั่วประเทศ จำนวน 47 สถานี โดยผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาถึง คุณลักษณะด้านต่างๆของการจราจร โดยแยกตามประเภทยานพาหนะ พร้อมทั้งทำการตรวจ สอบถึงปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะของการจราจรบนทางหลวง โดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ทำการตรวจสอบถึงระดับความผิดพลาดในการ พยากรณ์ปริมาณการจราจรบนทางหลวงของแบบจำลองอัตราการเดินทางที่นิยมใช้กันอย่าง แพร่หลายในปัจจุบัน โดยใช้ดัชนีวัดระดับความผิดพลาดรวม 3 ตัว คือ ค่ารากที่สองของความ ผิดพลาดกำลังสองเฉลี่ย ค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ย และค่าความผิดพลาดเฉลี่ย ผลจากการศึกษาพบว่า ปริมาณการจราจรของยานพาหนะต่างๆบนทางหลวงที่ศึกษานั้น ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยรวมแล้วการจราจรบนทางหลวงประกอบ ด้วย รถบรรทุกขนาดเล็กร้อยละ 26 รถยนต์ร้อยละ 23 รถมอเตอร์ไซค์ร้อยละ 23 รถบรรทุก ร้อยละ 17 และรถโดยสารร้อยละ 11 นอกจากนี้ยังพบว่า ปริมาณรถบรรทุกขนาดเล็กบนทาง หลวงมีอัตราการเพิ่มสูงสุดที่ร้อยละ 13.0 ตามด้วย รถยนต์ (ร้อยละ 10.8) รถบรรทุก (ร้อยละ 9.0) รถโดยสาร (ร้อยละ 5.7) และรถมอเตอร์ไซค์ (ร้อยละ 4.7) สำหรับผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณจราจรบนทางหลวงพบว่า ปัจจัยที่มีผลมาก คือ จำนวนประชากร มูลค่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม จำนวนรถที่จดทะเบียน และมูลค่าการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับผลการวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์ปริมาณการจราจรบนทางหลวง โดยแบบจำลองพบว่า ในภาพรวมทั่วประเทศค่าความผิดพลาดสัมบูรณ์เฉลี่ยอยู่ที่ระดับร้อยละ 28 ร้อยละ 65 และร้อยละ 86 สำหรับกรณีระยะเวลาการพยากรณ์ 1 ปี 5 ปี และ 10 ปี ตาม ลำดับ โดยที่ผลการวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดแยกตามภูมิภาค และประเภทถนนมีลักษณะ เดียวกัน คือ ค่าความผิดพลาดมีค่ามากขึ้นเมื่อระยะเวลาการพยากรณ์มากขึ้น ผลจากการ ศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยเสนอให้ทำการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ปริมาณการจราจร บนทางหลวงขึ้นใหม่ โดยนำผลการศึกษาคุณลักษณะและปัจจัยที่มีผลต่อการจราจรของการ ศึกษานี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ เอื้อสุกิจวัฒนา . (2544). การศึกษาคุณลักษณะของการจราจรและปัจจัยที่มีผลต่อการจราจรบนทางหลวงในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ เอื้อสุกิจวัฒนา . 2544. "การศึกษาคุณลักษณะของการจราจรและปัจจัยที่มีผลต่อการจราจรบนทางหลวงในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สมศักดิ์ เอื้อสุกิจวัฒนา . "การศึกษาคุณลักษณะของการจราจรและปัจจัยที่มีผลต่อการจราจรบนทางหลวงในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
สมศักดิ์ เอื้อสุกิจวัฒนา . การศึกษาคุณลักษณะของการจราจรและปัจจัยที่มีผลต่อการจราจรบนทางหลวงในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.