ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการสอนโดยการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูและผู้เรียนที่มีต่อการเรียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการสอนโดยการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูและผู้เรียนที่มีต่อการเรียน
นักวิจัย : พลังโชค แหวนเพชร
คำค้น : การพัฒนาครูผู้สอน , การคิดทบทวน , บันทึกประจำวันแบบคิดทบทวน , การรับรู้ , ปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน , TEACHER DEVELOPMENT , REFLECTION , REFLECTIVE DIARY , PERCEPTIONS , CLASSROOM INTERACTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1551
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยการเรียนการสอนในห้องเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการ เปรียบเทียบขั้นตอนการสอนของครูใหม่กับการรับรู้ของนักเรียน การศึกษานี้อยู่ในสาขา การพัฒนาครูผู้สอนเพราะผู้สอนในฐานะประชากรตัวอย่างในการศึกษานี้มีความต้องการ ที่ปรับปรุงการสอนระหว่างการฝึกสอนในวิชาเทคนิคการสอนในภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 3 ผู้เกี่ยวข้องในการทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 48 คน ของโรงเรียน วัดพุทธบูชา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้มี 2 ประเภท คือ ประเภทแรก แบบสอบถามซึ่ง ประกอบด้วยแบบสอบถามของครูเกี่ยวกับขั้นตอนการสอนและของนักเรียนเกี่ยวกับการ รับรู้ขั้นตอนการเรียน การเปรียบเทียบแบบสอบถามระหว่างครูและนักเรียนจะบ่งชี้ว่าเกิด ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องระหว่างการรับรู้ของครูและนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน และประเภทที่ 2 คือบันทึกประจำวันแบบคิดทบทวนของครู ปัญหาที่ระบุในบันทึกประจำวัน แบบคิดทบทวนพร้อมวิธีแก้ไขจะถูกใช้วางแผนการสอนและในการสอนครั้งต่อไป ผลจากการศึกษาพบว่าครูผู้สอนต้องปรับปรุง 6 ด้านในการสอนครั้งแรก ได้แก่ การ เรียกความสนใจ ระเบียบวินัย การฝึกฝนคำ การตั้งคำถาม การมีส่วนร่วมของผู้เรียน และ การใช้คำสั่ง ปัญหา 4 ด้านแรกได้รับการแก้ไขได้ดีในการสอนครั้งที่ 2 ส่วนปัญหาที่เหลือ อีก 2 ด้านไม่สามารถแก้ไขได้เป็นที่น่าพอใจ ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของผู้เรียนมีสาเหตุ มาจากครูไม่สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ สำหรับการให้คำสั่ง ผู้เรียนไม่ได้เห็นว่าเป็นขั้นตอน ของการเรียน ผลของการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อครูผู้สอนสื่อสารกับนักเรียนนั้น คำพูดโต้ตอบที่มี ความหมายและสอดคล้องกันมีความสำคัญต่อการสื่อสาร และผู้เรียนจะรับรู้ว่าได้เรียนก็ต่อ เมื่อเกิดการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเรียนนั้นจริง

บรรณานุกรม :
พลังโชค แหวนเพชร . (2544). การพัฒนาการสอนโดยการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูและผู้เรียนที่มีต่อการเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พลังโชค แหวนเพชร . 2544. "การพัฒนาการสอนโดยการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูและผู้เรียนที่มีต่อการเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พลังโชค แหวนเพชร . "การพัฒนาการสอนโดยการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูและผู้เรียนที่มีต่อการเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
พลังโชค แหวนเพชร . การพัฒนาการสอนโดยการเปรียบเทียบการรับรู้ของครูและผู้เรียนที่มีต่อการเรียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.