ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท
คำค้น : วิทยาลัยอาชีวศึกษา , เขตกรุงเทพมหานคร , อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ , นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ , ระบบเครือข่ายท้องถิ่น , การจัดการศึกษา , VOCATIONAL COLLEGE , BANGKOK AREA , COMPUTER TEACHER , COMPUTER STUDENT , MANAGING EDUCATIONAL , LOCAL AREA NETWORK , EDUCATIONAL MANAGEMENT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1535
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่าย ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานครและเพื่อเปรียบ เทียบสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการศึกษาระหว่าง วิทยาลัย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ส่งแบบสอบถามไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต กรุงเทพมหานคร 9 แห่ง ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาในส่วนอาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 53 คน และนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 456 คน นำมาวิเคราะห์หาผลโดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการเปรียบเทียบปัญหาระหว่างสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาในแต่ละ วิทยาลัยใช้ LSD ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยรวมมีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับมาก ส่วนปัญหาเกี่ยวกับ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบุคลากร อยู่ใน ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระหว่างวิทยาลัย พบว่าทุกวิทยาลัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในส่วนของนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์โดยรวมมีปัญหาเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายภายในห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบุคลากร อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาระหว่างวิทยาลัย พบว่าทุกวิทยาลัยมีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

บรรณานุกรม :
ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท . (2544). ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท . 2544. "ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท . "ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ชูศรี เกลียวสกุลโกวิท . ศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นในการจัดการศึกษา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.