ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดปริมาณการใช้สารเคมีพีเอฟ 5060 ในการเคลือบผิวของเครื่องซีแวกซ์ ในการผลิตชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ โดยอาศัยแนวทางซิกส์ซิกม่า

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดปริมาณการใช้สารเคมีพีเอฟ 5060 ในการเคลือบผิวของเครื่องซีแวกซ์ ในการผลิตชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ โดยอาศัยแนวทางซิกส์ซิกม่า
นักวิจัย : พีรเดช สุวิทยารักษ์
คำค้น : ซิกส์ซิกม่า , กรัมต่อชิ้นของชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ , ชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ , SIX SIGMA , GRAM PER HEAD STACK ASSEMBLY , HEAD STACK ASSEMBLY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1987
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อใช้แนวคิดในการบริหารคุณภาพด้วยแนว ซิกส์ซิกม่าที่เน้นการปรับปรุงอย่างพลิกโฉมหน้าในกระบวนการต่างๆทั่วทั้งองค์กร ประการถัดมาเพื่อสามารถเลือกและวิเคราะห์เทคนิกทางสถิติได้อย่างเหมาะสม กระบวนการที่ศึกษาเป็นกระบวนการเคลือบผิดชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูล ฮาร์ดดิสก์ด้วยเครื่องซีแวกซ์ของผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ ซึ่งขั้นตอนการผลิต ดังกล่าวทำให้เกิดต้นทุนสูงกว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ โดยโครงการวิจัยอุตสาหกรรมนี้ มุ่งเน้นแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจ โดยปัญหาที่เลือกนำมาแก้ไขก็คือ ปัญหา ที่กระทบต่อต้นทุน โดยดำเนินการผ่านแนวทางของซิกส์ซิกม่า 5 ขั้นตอนคือ ขั้นตอน การกำหนดปัญหา ขั้นตอนการวัดผล ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการปรับปรุง และ ขั้นตอนการควบคุม ในการศึกษาได้ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการใช้สารเคมี จาก 1.072 กรัมต่อชิ้นงานชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ ให้เหลือ 0.694 กรัมต่อชิ้นของชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ โดยหลังจากที่ดำเนินการ ถึงขั้นตอนการปรับปรุงสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนขั้นตอนการควบคุม ได้เสนอแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป

บรรณานุกรม :
พีรเดช สุวิทยารักษ์ . (2545). การลดปริมาณการใช้สารเคมีพีเอฟ 5060 ในการเคลือบผิวของเครื่องซีแวกซ์ ในการผลิตชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ โดยอาศัยแนวทางซิกส์ซิกม่า.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีรเดช สุวิทยารักษ์ . 2545. "การลดปริมาณการใช้สารเคมีพีเอฟ 5060 ในการเคลือบผิวของเครื่องซีแวกซ์ ในการผลิตชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ โดยอาศัยแนวทางซิกส์ซิกม่า".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พีรเดช สุวิทยารักษ์ . "การลดปริมาณการใช้สารเคมีพีเอฟ 5060 ในการเคลือบผิวของเครื่องซีแวกซ์ ในการผลิตชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ โดยอาศัยแนวทางซิกส์ซิกม่า."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
พีรเดช สุวิทยารักษ์ . การลดปริมาณการใช้สารเคมีพีเอฟ 5060 ในการเคลือบผิวของเครื่องซีแวกซ์ ในการผลิตชุดแขนอ่านและบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของผลิตภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพร์ โดยอาศัยแนวทางซิกส์ซิกม่า. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.