ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจจับการกัดกร่อน ด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจจับการกัดกร่อน ด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น
นักวิจัย : เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร
คำค้น : อะคูสติกอิมีชชั่น , การกัดกร่อน , การหาตำแหน่ง , การทดสอบแบบไม่ทำลาย , Acoustic Emission , Pitting Corrosion , Location , NDT
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1950
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการนำการตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยวิธีอะคูสติกอิมิชชั่น (A.E.) มาใช้เพื่อการศึกษาการตรวจจับการเกิดการกัดกร่อนของ Ausenitic Stainless Steel 304 ในห้องปฏิบัติการภายใต้สภาวะทดสอบที่อุณหภูมิห้อง โดยใช้ สารละลายที่มีสภาพเป็นกรดเป็นปัจจัยในการกัดกร่อนซึ่งจากแบบจำลองทางทฤษฎีเสนอ ให้เห็นถึงแหล่งกำเนิดเชิงกลของสัญญาณ AE ว่าเกิดจากการแตกของพาสซีฟฟิล์มและ ผิวของวัสดุ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการเกิดการกัดกร่อนแบบหลุมลึก โดยจากการวิจัย พบว่าสัญญาณ AE สามารถตรวจจับได้ และ นำมาวิเคราะห์แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรทางอะคูสติกของสัญญาณกับการเกิดการกัดกร่อนโดยจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง สัญญาณขณะที่เกิด และ ไม่เกิดการกัดกร่อน ซึ่งเป็นการยืนยันว่าสามารถใช้วิธี AE ในการตรวจจับการกัดกร่อนได้ โดยในงานวิจัยยังมีการออกแบบการทดลองเพื่อหาตำแหน่ง ของการเกิดการกัดกร่อนด้วยวิธี AE โดยการติดตั้งหัวตรวจสอบ 2 แบบ คือ แบบสามเหลี่ยม และ แบบสี่เหลี่ยม โดยทำให้เกิดการกัดกร่อนที่ตำแหน่งต่าง ๆ โดยสารกัดกร่อนเพื่อสร้างสัญญาณอะคูสติกให้เกิดขึ้นตรงตำแหน่งที่กำหนด และ ทำการเปรียบเทียบกับตำแหน่งที่ได้จากการวิเคราะห์หาด้วยวิธี AE จากผลการ เปรียบเทียบตำแหน่งพบว่ามีความคลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการใช้วิธี AE ในการตรวจจับและกำหนดตำแหน่งของการกัดกร่อน และ สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบวิธีหนึ่งในทางอุตสาหกรรมต่อไป

บรรณานุกรม :
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร . (2545). การตรวจจับการกัดกร่อน ด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร . 2545. "การตรวจจับการกัดกร่อน ด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร . "การตรวจจับการกัดกร่อน ด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
เฉลิมเกียรติ จิระรุ่งเสถียร . การตรวจจับการกัดกร่อน ด้วยอะคูสติกอิมีชชั่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.