ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากนาข้าว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากนาข้าว
นักวิจัย : เรวดี ละอองพานิช
คำค้น : การปล่อยก๊าซมีเทน , นาข้าว , ปุ๋ยยูเรีย , ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต , ปุ๋ยเคมี , ปุ๋ยแต่งหน้า , ปุ๋ยรองพื้น , METHANE EMISSION , RICE FIELDS , UREA , AMMONIUM SULFATE , FERTILIZERS , TOPDRESSING FERTILIZER , BASAL FERTILIZER
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลด การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยศึกษาการใส่ปุ๋ยรองพื้นและไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น ในช่วงข้าวอายุ 26-103 วัน หลังจากนั้นเมื่อใส่ปุ๋ยแต่งหน้าจึงทำการศึกษาการใส่ ปุ๋ยแต่งหน้าตั้งแต่ข้าวอายุ 61-103 วัน โดยใช้ปุ๋ยแต่งหน้า 2 ชนิดคือ ปุ๋ยยูเรีย (สูตร 40-6-0) และปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต (สูตร 21-0-0) ทำการศึกษาในพื้นที่นา ชลประทาน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (~iOryza sativa~i var Supanburi 1) การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย คือ 1) เปรียบเทียบระหว่างการใส่ปุ๋ยรองพื้นและไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น 2) เปรียบเทียบระหว่าง การใช้ปุ๋ยแต่งหน้า 2 ชนิด คือปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต 3) เปรียบเทียบ ปริมาณปุ๋ยแต่งหน้าที่เหมาะสมเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ผลการศึกษาพบว่าความเข้มข้นเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซมีเทนตลอดฤดูกาลในทรีตเมนต์ ที่ใส่ปุ๋ยรองพื้นสูงกว่าไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น แต่เนื่องจากทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ย รองพื้น (110 วัน) มีระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวสั้นกว่าในทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ย รองพื้น (117 วัน) จึงทำให้ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซมีเทนในทรีตเมนต์ที่ใส่ ปุ๋ยรองพื้นมีค่าเท่ากับ 378.16 x10(3) ppm และไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นเท่ากับ 397.88 x 10(3) ppm ตามลำดับ นอกจากนี้การใส่และไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นทำให้ข้าวมี การเจริญเติบโตแตกต่างกัน โดยการใส่ปุ๋ยรองพื้นมีความหนาแน่นของข้าวและการเจริญ เติบโตด้านความสูงมากกว่าการไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้น ทั้งนี้พบว่าการปล่อยก๊าซมีเทน มีปฏิภาคโดยตรงกับสัดส่วนของความหนาแน่นต่อความสูงของข้าว และเป็นปฏิภาคผกผัน กับความสูงของข้าวน้ำหนักแห้งของยอดและราก ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซมีเทนในทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยรองพื้นและใส่ปุ๋ย แต่งหน้าด้วยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 1-4.8 kgN/rai มีการปล่อยก๊าซมีเทนอยู่ใน ช่วง 373.88-382.78 x 10(3) ppm ส่วนการแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรียอัตรา 1-4.8 kgN/rai มีการปล่อยก๊าซมีเทนอยู่ในช่วง 373.13-392.90 x 10(3) ppm การปล่อยก๊าซมีเทนในทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นแต่ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า พบว่า มีความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซมีเทนสูงกว่าทรีตเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยรองพื้นและใส่ปุ๋ย แต่งหน้าทั้ง 2 ชนิด โดยการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 1-4.8 kgN/rai มีการ ปล่อยก๊าซมีเทนอยู่ในช่วง 397.80-405.39 x 10(3) ppm และการแต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรีย อัตรา 1-4.8 kgN/rai มีการปล่อยก๊าซมีเทนอยู่ในช่วง 398.06-401.03x10(3) ppm การเลือกใช้ปุ๋ยเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทนจำเป็นต้องคำนึงถึงผลผลิตข้าวที่ ได้รับด้วยโดยปริมาณผลผลิตข้าวของทรีเมนต์ที่ใส่ปุ๋ยรองพื้นและแต่งหน้าด้วย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 1-4.8 kgN/rai มีผลผลิตข้าวอยู่ในช่วง 709.63-1034.28 kg/rai/crop และการใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 1-4.8 kgN/rai มีผลผลิตข้าวอยู่ในช่วง 813.51-1008.48 kg/rai/crop ทรีตเมนต์ที่ไม่ใส่ปุ๋ยรองพื้นแต่แต่งหน้าด้วยปุ๋ย แอมโมเนียมซัลเฟต ยูเรียอัตรา 1-4.8 kgN/rai มีผลผลิตข้าวอยู่ในช่วง 547.11-775.91 kg/rai/crop และการใช้ปุ๋ยยูเรียอัตรา 1-4.8 kgN/rai มีผล ผลิตข้าวอยู่ในช่วง 471.57-682.92 kg/rai/crop เมื่อคำนึงถึงปริมาณผลผลิตข้าว และการปล่อยก๊าซมีเทนแล้วพบว่าชนิดและปริมาณที่เหมาะสมคือ การใส่ปุ๋ยรองพื้นและ แต่งหน้าด้วยปุ๋ยยูเรียอัตรา 1 และ 3 kgN/rai และการใส่ปุ๋ยรองพื้นและแต่งหน้า ด้วยปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตอัตรา 4.8 kgN/rai โดยมีค่าปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน ต่อผลผลิตข้าวเท่ากับ 43.99, 45.87 และ 45.57 ppmCH(,4)/ kg rice/rai ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
เรวดี ละอองพานิช . (2544). การใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากนาข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวดี ละอองพานิช . 2544. "การใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากนาข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวดี ละอองพานิช . "การใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากนาข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
เรวดี ละอองพานิช . การใช้ปุ๋ยยูเรียและปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตเพื่อลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน จากนาข้าว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.