ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกราเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในป่าเต็งรังโดยใช้ลำดับเบสของ Internal Transcribed Spacer (ITS) และ Mitochondrial Large Subunit Ribosomal DNA

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกราเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในป่าเต็งรังโดยใช้ลำดับเบสของ Internal Transcribed Spacer (ITS) และ Mitochondrial Large Subunit Ribosomal DNA
นักวิจัย : ทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน
คำค้น : เอคโตไมคอร์ไรซา , ไม้วงศ์ยาง , ป่าเต็งรัง , internal transcribed spacer , Mitochondrial large subunit ribosomal DNA , ECTOMYCORRHIZAL FUNGI , ~iDipterocarpaceae~i , DRY DIPTEROCARP FORESTS , INTERNAL TRANSCRIBED SPACER , MITOCHONDRIAL LARGE SUBUNIT RIBOSOMAL DNA
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1411
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไม้วงศ์ยางเป็นไม้ที่พบในป่าเขตร้อนมีลำต้นตั้งตรงและสูงใหญ่จึงมีการนำ มาใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนและเฟอร์นิเจอร์ทำให้ถูกตัดโค่นลงเป็นอย่างมาก ดังนั้นการปลูกสร้างป่าไม้ยางจึงได้รับความสนใจมากขึ้น ไม้ในวงศ์นี้เป็นไม้ที่ มีราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัยกัน (symbiosis) พืช จะได้รับสารอาหารต่าง ๆ จากราทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการนำราเอคโตไมคอร์ไรซา มาใช้ในการปลูกสร้างป่าจำเป็นต้องศึกษาประสิทธิภาพของราซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิด และรูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งสอง ดังนั้นจึงต้องมีการสำรวจความหลาก หลายของราเอคโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชในธรรมชาติ การจำแนกชนิดของ ราเอคโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ร่วมกับรากพืชยังมีข้อจำกัด เนื่องจากโดยทั่วไป มักจะใช้วิธีการจำแนกชนิดจากรูปร่าง (morphology) ขอกรากพืชที่มีราเอคโตไมคอร์ไรซา อาศัยร่วมด้วยและดอกเห็ดที่ขึ้นบริเวณโคนต้น รวมทั้งการทดสอบความสามารถของรา ในห้องทดลองซึ่งต้องการผู้ที่มีความชำนาญ การพัฒนาเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ช่วย ให้การศึกษานี้เป็นไปได้รวดเร็วขึ้น งานวิจัยนี้เป็นการนำเอาเทคนิคทางอณูพันธุ ศาสตร์มาใช้ในการจำแนกชนิดของราเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ในวงศ์ยางในป่าเต็งรังโดย การใช้เทคนิค PCR ในการเพิ่มปริมาณ ribosomal DNA ส่วนที่เรียกว่า internal transeribed spacer (ITS) ซึ่งได้แก่ ITS1 5.8SrDNA และ ITS2 และ mitochondrial large subunit (mt LrDNA) แล้วนำไปหาลำดับเบสเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ ความเหมือน (identity) ของตัวอย่างราเอคโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยร่วมกับรากพืชกับ ตัวอย่างเห็นที่พบในป่าเต็งรัง รวมทั้งเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาจากฐานข้อมูล จากการ ศึกษาราเอคโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยร่วมกับรากพืชไม้ในวงศ์ยางในป่าเต็งรังในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 38 ตัวอย่าง จากสถานที่ 3 แห่งคือ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัด แม่ฮ่องสอน และบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชและวัดเขาตะกรุดรัง จังหวัด นครราชสีมา เมื่อเปรียบเทียบลำดับเบสของ ITS และ mt LrDNA โดยตรงจากตัวอย่าง รากไม้ในวงศ์ยางที่มีราเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ร่วมด้วยกับเห็ดที่เก็บในสถานที่ เดียวกันและลำดับเบสที่มีอยู่ในฐานข้อมูลรวมทั้งเปรียบเทียบโดยการสร้าง phylogenetic tree ของลำดับเบส ITS พบว่าราในกลุ่ม Thelephoroid (~iThelephora~i spp. และ ~iTomentella~i spp.) และวงศ์ ~iRussulaceac (Russula~i spp. ~iLactarius~i spp. และ ~iGymnomyces~i sp.) เป็นราเอคโตไมคอร์ไรซาที่พบเป็น ส่วนใหญ่ ราทั้งสองกลุ่มนี้สามารถพบได้ในทุกพื้นที่ที่ทำการเก็บตัวอย่างและบาง ชนิดเป็นราที่สามารถอาศัยร่วมกับรากไม้วงศ์ยางได้หลายชนิด (broad host range) นอกจากนี้ยังพบราเอคโตไมคอร์ไรซาที่เป็นราในวงศ์ ~iCortinareaceae~i (กลุ่ม Cortinaroid และ ~iInocybe~i spp.) และราเอคโตไมคอร์ไรซาในวงศ์ ~iSclerodermataceae (Scleroderma~i sp. และ ~iPisolithus~i spp.) ในบางพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างด้วย

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน . (2544). การจำแนกราเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในป่าเต็งรังโดยใช้ลำดับเบสของ Internal Transcribed Spacer (ITS) และ Mitochondrial Large Subunit Ribosomal DNA.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน . 2544. "การจำแนกราเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในป่าเต็งรังโดยใช้ลำดับเบสของ Internal Transcribed Spacer (ITS) และ Mitochondrial Large Subunit Ribosomal DNA".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน . "การจำแนกราเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในป่าเต็งรังโดยใช้ลำดับเบสของ Internal Transcribed Spacer (ITS) และ Mitochondrial Large Subunit Ribosomal DNA."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน . การจำแนกราเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้วงศ์ยางในป่าเต็งรังโดยใช้ลำดับเบสของ Internal Transcribed Spacer (ITS) และ Mitochondrial Large Subunit Ribosomal DNA. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.