ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏและ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏและ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นักวิจัย : สุทธินันท์ ภู่เด่นผา
คำค้น : สถาบันราชภัฏ , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ความต้องการครูคอมพิวเตอร์ , คุณลักษณะของครู คอมพิวเตอร์ , RAJABHAT INSTITUTE , RAJAMANGALA INSTITUTE OF TECHNOLOGY , COMPUTER TEACHER , NEEDS COMPUTER TEACHER QUALFICATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1287
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความ ต้องการครูคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารและครูคอมพิวเตอร์ในสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านสภาพทั่วไป ด้านความต้องการครูในระดับอุดมศึกษา คุณลักษณะของครูคอมพิวเตอร์ ปัญหาทางด้านการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทาง ด้าน Hardware ด้าน Software ด้านหลักสูตร ด้านงบประมาณ ด้านนโยบาย โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการวิจัย งานวิจัยนี้ได้สำรวจแบบสอบถามของผู้บริหารและครูคอมพิวเตอร์ ผล การศึกษาวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความต้องการครูคอมพิวเตอร์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และครูคอมพิวเตอร์ควรมี คุณลักษณะทางด้านทักษะการสอน ความรู้ทางด้านภาษาคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม ความรู้ทางด้านโปรแกรมประยุกต์ และด้านทั่วไป ครูคอมพิวเตอร์ควรมีประสบการณ์ทำงานใน หน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 1-3 ปี ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
สุทธินันท์ ภู่เด่นผา . (2543). การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏและ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุทธินันท์ ภู่เด่นผา . 2543. "การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏและ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุทธินันท์ ภู่เด่นผา . "การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏและ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
สุทธินันท์ ภู่เด่นผา . การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสถาบันราชภัฏและ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.