ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์
นักวิจัย : อดิศักดิ์ หวังหนับ
คำค้น : การกำหนดคุณสมบัติ , การทดสอบ , ความต้านทานภายใน , แบตเตอรี่ตะกั่วกรด , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ , CHARACTERIZATION , INTERNAL RESISTANCE , LEAD-ACID BATTERIES , MODELING , TESTING
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1189
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การนำแบตเตอรี่มาใช้เป็นระบบสะสมพลังงาน ทำให้ราคาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยโซล่าเซลล์ เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากแบตเตอรี่ชนิดที่ออกแบบและผลิตใช้งานสำหรับระบบโซล่าเซลล์โดยตรง มีราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนทั้งระบบ แม้ว่าจะมีความเหมาะสมทางด้านเทคนิค ก็ตาม การศึกษาและพัฒนาแบตเตอรี่รถยนต์ที่มีจำหน่ายทั่วไป ซึ่งมีราคาต่ำกว่ามากแต่ยัง ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในลักษณะดังกล่าว จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรดำเนินการเพื่อให้ สามารถนำมาใช้กับระบบโซล่าเซลล์ต่อไป งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำงานของแบตเตอรี่ เพื่อเป็น ประโยชน์ในการเลือกใช้หรือปรับปรุงแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในงาน วิจัยนี้ได้ทำการทดสอบกับแผ่นธาตุของแบตเตอรี่รถยนต์ชนิด ตะกั่ว-กรด Model N ขององค์การ แบตเตอรี่ สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยแผ่นธาตุมีขนาด 11 X 13 ตารางเซนติเมตร ความจุ 7 แอมแปร์ - ชั่วโมง ที่ 20 ชั่วโมงต่อคู่เซลล์ พารามิเตอร์ที่ทำการศึกษาแบ่งเป็น สองกลุ่ม คือพารามิเตอร์ภายในและพารามิเตอร์ภายนอก พารามิเตอร์ภายในที่ทำการศึกษา คือ ค่าความถ่วงจำเพาะเริ่มต้นของสารละลายกรด ปริมาตรของสารละลายกรด ขนาดพื้นที่ผิวของแผ่นธาตุ และจำนวนคู่เซลล์ของแผ่นธาตุ โดย ค่าความถ่วงจำเพาะเริ่มต้นของสารละลายกรด ที่ทำการทดสอบมี 3 ค่า คือ 1.210, 1,240 และ 1.280 พบว่าค่าแรงดันเฉลี่ยของเซลล์แบตเตอรี่ทั้งสภาวะประจุและคายประจุ จะแปรผัน ตรงกับค่าความถ่วงจำเพาะเริ่มต้น เมื่อจ่ายกระแสเท่ากัน สำหรับการทดสอบผลของปริมาตร ของสารละลายกรดต่อ 1 คู่เซลล์ ได้ทำการทดสอบกับปริมาตรสารละลายกรด 3 ค่าคือ 160, 300 และ 450 ลูกบาศเซนติเมตร พบว่า ปริมาตรสารละลายกรดมีผลต่อการรักษาระดับแรงดัน ตลอดช่วงทำงาน โดยเซลล์แบตเตอรี่ที่มีปริมาตรสารละลายกรดสูงจะรักษาระดับแรงดันได้ดีกว่า เซลล์แบตเตอรี่ที่มีปริมาตรสารละลายต่ำ การทดสอบขนาดพื้นที่ผิวของแผ่นธาตุ ทำการทดสอบ กับแผ่นธาตุ 3 ขนาดคือ 50, 88 และ 143 ตารางเซนติเมตร และจำนวนคู่เซลล์ของแผ่นธาตุ ทำการทดสอบ 3 ค่าคือ 1 คู่เซลล์ 2 คู่เซลล์ และ 3 คู่เซลล์ จากผลการทดสอบพบว่า พารามิเตอร์ทั้งสองมีผลต่อค่าความต้านทานภายในของเซลล์แบตเตอรี่ โดยค่าความต้านทาน ภายในของเซลล์แบตเตอรี่จะแปรผกผันกับขนาดพื้นที่ผิวและจำนวนคู่เซลล์ของแผ่นธาตุ จากผลการทดสอบผลกระทบของพารามิเตอร์ภายใน ทำให้ทราบว่าแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับระบบ เซลล์แสงอาทิตย์ ควรเป็นแบตเตอรี่ที่มีปริมาตรสารละลายมาก แต่ค่าความถ่วงจำเพาะเริ่มต้นต่ำ และมีขนาดหรือจำนวนแผ่นธาตุมาก พารามิเตอร์ภายนอกที่ทำการศึกษาคือ กระแสทำงานและอุณหภูมิสารละลาย ในการทดสอบ ผลของกระแสทำงาน ทำการทดสอบที่ 4 ค่ากระแสทั้งสภาวะประจุและคายประจุ โดยกระแสที่ ทำการทดสอบคือ 0.5, 1, 2 และ 3 แอมแปร์ พบว่า ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แปรผกผันกับ กระแสทำงาน ส่วนในการทดสอบผลของอุณหภูมิทำการทดสอบ 3 ค่าอุณหภูมิคือ 15, 25 และ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ประสิทธิภาพ วัตต์-ชั่วโมง และแอมแปร์-ชั่วโมง แปรผันตรงกับ อุณหภูมิสารละลาย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อทำนายแรงดันของแบตเตอรี่ในช่วง อุณหภูมิ 15 - 40 องศาเซลเซียส โดยขอบเขตของช่วงกระแสทำงาน 0.5 - 3 แอมแปร์ ทั้งกรณี คายประจุและประจุ โดยแบบจำลองนี้แยกเป็น 2 เทอม คือเทอมของแรงดันปฏิกิริยาและความ ต้านทานภายในของเซลล์แบตเตอรี่ ในกรณีคายประจุได้ทำนายค่าแรงดันถึง DOD = 95 เปอร์เซ็นต์ โดยความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองแสดงด้วยค่า RMSE มีค่าเท่ากับ 0.0355 ส่วนในกรณีการประจุ ทำนายครอบคลุมไปถึงสภาวะเกิดแก๊ส โดยในช่วงเกิดแก๊สจะทำนายด้วยแบบจำลองสำหรับสภาวะ เกิดแก๊สโดยเฉพาะ ได้ค่า RMSE เท่ากับ 0.039

บรรณานุกรม :
อดิศักดิ์ หวังหนับ . (2543). การศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อดิศักดิ์ หวังหนับ . 2543. "การศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อดิศักดิ์ หวังหนับ . "การศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
อดิศักดิ์ หวังหนับ . การศึกษาสมบัติที่เหมาะสมของแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.