ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ
นักวิจัย : ผกาวดี แก้วกันเนตร , วีระ ปิยธีรวงศ์ , สามารถ มูลอามาตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/105129
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผกาวดี แก้วกันเนตร , วีระ ปิยธีรวงศ์ , สามารถ มูลอามาตย์ . (2551). การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผกาวดี แก้วกันเนตร , วีระ ปิยธีรวงศ์ , สามารถ มูลอามาตย์ . 2551. "การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
ผกาวดี แก้วกันเนตร , วีระ ปิยธีรวงศ์ , สามารถ มูลอามาตย์ . "การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2551. Print.
ผกาวดี แก้วกันเนตร , วีระ ปิยธีรวงศ์ , สามารถ มูลอามาตย์ . การสังเคราะห์โมโนกลีเซอไรด์จากกลีเซอรอลที่เหลือจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลในถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่องต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2551.