ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ยุทธวิธีการส่งออกสำหรับ SMEs

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ยุทธวิธีการส่งออกสำหรับ SMEs
นักวิจัย : ปรียานุช เวโรจน์พิพัฒน์, เรียบเรียง , อนันต์ ทิวะพงศ์ , สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ , สุปรียา แสงอุดมเลิศ
คำค้น : ธุรกิจขนาดย่อม , การค้าระหว่างประเทศ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 23, 85 (ม.ค.-มี.ค. 2543) 39-51 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/770
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียานุช เวโรจน์พิพัฒน์, เรียบเรียง , อนันต์ ทิวะพงศ์ , สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ , สุปรียา แสงอุดมเลิศ . (2543). ยุทธวิธีการส่งออกสำหรับ SMEs.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ปรียานุช เวโรจน์พิพัฒน์, เรียบเรียง , อนันต์ ทิวะพงศ์ , สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ , สุปรียา แสงอุดมเลิศ . 2543. "ยุทธวิธีการส่งออกสำหรับ SMEs".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ปรียานุช เวโรจน์พิพัฒน์, เรียบเรียง , อนันต์ ทิวะพงศ์ , สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ , สุปรียา แสงอุดมเลิศ . "ยุทธวิธีการส่งออกสำหรับ SMEs."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. Print.
ปรียานุช เวโรจน์พิพัฒน์, เรียบเรียง , อนันต์ ทิวะพงศ์ , สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์ , สุปรียา แสงอุดมเลิศ . ยุทธวิธีการส่งออกสำหรับ SMEs. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2543.