ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
นักวิจัย : นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร , วันศุกร์ เสนานาญ , สุเมตต์ ปุจฉาการ , วิภูษิต มัณฑะจิตร , พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา , ขวัญเรือน ศรีนุ้ย , ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/102790
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร , วันศุกร์ เสนานาญ , สุเมตต์ ปุจฉาการ , วิภูษิต มัณฑะจิตร , พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา , ขวัญเรือน ศรีนุ้ย , ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา . (2555). ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร , วันศุกร์ เสนานาญ , สุเมตต์ ปุจฉาการ , วิภูษิต มัณฑะจิตร , พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา , ขวัญเรือน ศรีนุ้ย , ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา . 2555. "ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร , วันศุกร์ เสนานาญ , สุเมตต์ ปุจฉาการ , วิภูษิต มัณฑะจิตร , พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา , ขวัญเรือน ศรีนุ้ย , ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา . "ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2555. Print.
นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร , วันศุกร์ เสนานาญ , สุเมตต์ ปุจฉาการ , วิภูษิต มัณฑะจิตร , พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา , ขวัญเรือน ศรีนุ้ย , ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา . ทรัพยากรชีวภาพทางทะเลในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี : องค์ความรู้ผันสู่วิถีไทยและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2555.