ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
นักวิจัย : วิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503-
คำค้น : การวางแผนหลักสูตร , คุณภาพทางวิชาการ , การเรียนรู้ , ครูมัธยมศึกษา , การนิเทศการศึกษา , โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน , การแนะแนวการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322768 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ประชากรคือ ครูผู้สอน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน จำนวน 25 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 351 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติงานด้านวิชาการดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูศึกษาสาระสำคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน จัดบรรยากาศการเรียนรู้โดยจัดป้ายนิเทศ และสอนซ่อมเสริมโดยมอบหมายงานพิเศษให้ผู้เรียนทำ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 3) การวัดและประเมินผลครูวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัดผลตามสภาพจริง 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูใช้กระบวนการวิจัยโดยจัดกิจกรรมแก้ปัญหาหรือพัฒนาเป็นขั้นตอน และนำผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ครูศึกษาค้นคว้าวิธีการใหม่ๆ โดยจัดทำสื่อด้วยตนเองให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 6) การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ครูจัดทำบัญชี รวบรวมแหล่งการเรียนรู้ ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 7) การนิเทศการศึกษา ครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน 8) การแนะแนวการศึกษา ครูดูแลช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ กับผู้เรียน และเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา 9) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน ครูร่วมจัดนิทรรศการในโรงเรียนให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชม ปัญหาการปฏิบัติงานวิชาการของครูส่วนใหญ่ ได้แก่ เวลาในการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ และขาดงบประมาณสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ หรือเอกสารค้นคว้า รวมทั้งแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ

บรรณานุกรม :
วิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503- . (2547). การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503- . 2547. "การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503- . "การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิไลพร วงศ์ฤทธิ์, 2503- . การปฏิบัติงานวิชาการของครูมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.