ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3
นักวิจัย : อัมพวัน สองสมุทร, 2521-
คำค้น : สิทธิมนุษยชน--การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310263 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนสังคมศึกษาและครูผู้สอนสังคมศึกษา จำนวน 16 ท่าน ผลการวิจัยได้ข้อสรุปคือได้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนมี 3 หน่วยการเรียนรู้ มีทั้งหมด 15 คาบ แบ่งออกเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 1 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 4 คาบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี 1 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน 5 คาบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 1 หน่วยการเรียนรู้จำนวน 6 คาบ โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน ทักษะการอภิปราย การทำงานร่วมกันและเห็นคุณค่าและปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งตนเองและผู้อื่น มีเนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได้แก่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ความหมายของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และสิทธิมนุษยชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พุทธศักราช 2540 สิทธิเด็ก และการคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการมีส่วนร่วมคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนของตนเองและผู้อื่น กิจกรรมการเรียนรู้เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ทั้งหมด ได้แก่ เกม บทบาทสมมุติ สถานการณ์จำลอง กรณีศึกษา สตอรี่ไลน์ และ วิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบัน

บรรณานุกรม :
อัมพวัน สองสมุทร, 2521- . (2547). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมพวัน สองสมุทร, 2521- . 2547. "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมพวัน สองสมุทร, 2521- . "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อัมพวัน สองสมุทร, 2521- . การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงชั้นที่ 3. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.