ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ
นักวิจัย : วิรัช ภู่เล็ก, 2509-
คำค้น : กระทรวงศึกษาธิการ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ , การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอกชัย กี่สุขพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311634 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/517
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 39 คน และครู-อาจารย์ จำนวน 130 คน จากศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 13 ศูนย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ โดยได้รับแบบสอบถามคืนรวมทั้งสิ้น 148 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 87.57 ผลการวิจัยพบว่า 1. งานบริหารทั่วไป พบว่า มีความถี่การปฏิบัติอยู่ในระดับสูงในการจัดทำแผนงานและงบประมาณการดำเนินงานธุรการและงานสารบรรณ การดำเนินงานบุคลากร การดำเนินงานการเงินและบัญชี การดำเนินงานพัสดุ-ครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ และการดำเนินงานทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณสนับสนุนขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากรมีภาระงานมาก และขาดการติดตามสำรวจข้อมูลเด็กพิการ 2. งานจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษา พบว่า มีความถี่การปฏิบัติอยู่ในระดับสูงในการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การประเมินและคัดแยกเด็กพิการ การประสานการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อม บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว การจัดการเตรียมร่วมกับโรงเรียนทั่วไป การพัฒนาเครือข่ายและสหวิทยาเขตที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ การจัดการศึกษาเอกชนสำหรับคนพิการ การจัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ บุคลากรในศูนย์ไม่เพียงพอ ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ ขาดเครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ์ในการให้การบริการ บุคลากรมีภาระงานมาก ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน และขาดงบประมาณสนับสนุน 3. งานพัฒนาการศึกษา พบว่า มีความถี่การปฏิบัติอยู่ในระดับสูงในการพัฒนาและผลิตสื่อการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาเครือข่ายด้านคนพิการ การประเมินผลบุคลากรและการนิเทศภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา แต่ขาดการทำการวิจัยเพื่อการพัฒนาการศึกษา ปัญหาที่พบมากที่สุด ขาดงบประมาณสนับสนุน และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน

บรรณานุกรม :
วิรัช ภู่เล็ก, 2509- . (2547). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรัช ภู่เล็ก, 2509- . 2547. "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิรัช ภู่เล็ก, 2509- . "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิรัช ภู่เล็ก, 2509- . การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.