ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย
นักวิจัย : วารุณี โพธิ์บุตรดี, 2519-
คำค้น : วิจัยเชิงปฏิบัติการ , ครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริเดช สุชีวะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745318329 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้ผลจากการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย 2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการทำการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยและ 3) เพื่อเปรียบเทียบการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยที่มีภูมิหลังต่างกัน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูที่เคยทำวิจัยในชั้นเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 414 คน เครื่องมือที่ใช้การวิจัยคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) t-test dependent ด้วยโปรแกรม SPSS for window version 11.5 ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรในโรงเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ ครูนักวิจัย เพื่อนร่วมงาน และผู้บริหารโรงเรียน มีการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียน 2 แบบคือ การใช้ผลการวิจัยในเชิงความคิดและการใช้ผลการวิจัยในเชิงปฏิบัติ โดยบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียนมีการใช้ผลการวิจัยในเชิงความคิดมากกว่าการใช้ผลการวิจัยในเชิงปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ครูนักวิจัยที่มีภูมิหลังต่างกัน มีการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนในเชิงความคิดต่างกัน โดยครูนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนมากกว่า 3 เรื่องมีการใช้ผลการวิจัยในชั้นเรียนสูงกว่าครูนักวิจัยที่ทำการวิจัยในชั้นเรียน 2 -3 เรื่อง 3. การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ส่งผลกระทบทางบวกต่อนักเรียน ครูนักวิจัย เพื่อนร่วมงานและโรงเรียน สูงกว่า การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน มากกว่า 3 เรื่อง ส่งผลกระทบทางบวกต่อครูนักวิจัย สูงกว่าการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน 2-3 เรื่อง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
วารุณี โพธิ์บุตรดี, 2519- . (2547). การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารุณี โพธิ์บุตรดี, 2519- . 2547. "การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารุณี โพธิ์บุตรดี, 2519- . "การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วารุณี โพธิ์บุตรดี, 2519- . การศึกษาการใช้ผลการวิจัยและผลกระทบจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.