ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นัยน์ชนก ศรีทองสุข, 2522-
คำค้น : พัฒนาการของเด็ก , การศึกษาขั้นอนุบาล , จิตวิทยาเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745318116 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/488
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กอนุบาล ของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร ในด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากและพฤติกรรมที่เป็นปัญหาน้อย ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูประจำชั้นอนุบาลในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,104 คน จากโรงเรียน 187 โรง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในชั้นเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมที่เป็นปัญหามากที่ครูประจำชั้นส่วนใหญ่พบ คือ พฤติกรรมทำร้ายร่างกายผู้อื่น 2) พฤติกรรมที่เป็นปัญหาน้อยที่ครูประจำชั้นส่วนใหญ่พบ คือ พฤติกรรมไม่สนใจการเรียน 3) วิธีการจัดการพฤติกรรม พบว่า ครูส่วนใหญ่จัดการพฤติกรรมทันทีหลังเกิดพฤติกรรม คือ อธิบายให้เด็กรู้ถึงผลเสียของสิ่งที่เด็กทำ และวางแผนการจัดการพฤติกรรมในระยะยาว คือ สังเกตพฤติกรรมของเด็กเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข และการปรึกษาผู้ปกครองเพื่อขอความร่วมมือในการจัดการพฤติกรรม

บรรณานุกรม :
นัยน์ชนก ศรีทองสุข, 2522- . (2547). การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยน์ชนก ศรีทองสุข, 2522- . 2547. "การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นัยน์ชนก ศรีทองสุข, 2522- . "การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นัยน์ชนก ศรีทองสุข, 2522- . การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.