ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นที ภววงษ์ศักดิ์, 2523-
คำค้น : ผู้ชายขายตัว , พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 , เพศศึกษา , การศึกษานอกระบบโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316083 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาความรู้ และเจตคติของชายขายบริการทางเพศนอกสถานบริการ และในสถานบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษา (2) เปรียบเทียบความรู้ และเจตคติระหว่างชายขายบริการทางเพศนอกสถานบริการ และในสถานบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษา (3) เปรียบเทียบความรู้ และเจตคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษา ของชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม อายุ ภูมิลำเนา วุฒิการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และการได้รับข้อมูลข่าวสาร (4) สร้างและพัฒนาโปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร (5) เปรียบเทียบผลการใช้โปรแกรมการศึกษานอกโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษา ที่พัฒนาขึ้นระหว่างผู้เรียนที่เป็นชายขายบริการทางเพศนอกสถานบริการ และในสถานบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างชายขายบริการทางเพศทั้งนอกสถานบริการ และในสถานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 130 คน และชายขายบริการทางเพศที่ร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษา จำนวน 22 คน ใช้แบบทดสอบความรู้ และสำรวจเจตคติ และโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า 1. ชายขายบริการทางเพศทั้งนอกสถานบริการ และในสถานบริการ มีระดับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำ และมีระดับเจตคติส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง 2. ชายขายบริการทางเพศทั้งนอกสถานบริการ และในสถานบริการ มีระดับความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและมีระดับเจตคติส่วนใหญ่ อยู่ในระดับสูง 3. ผลการเปรียบเทียบระดับความรู้ และระดับเจตคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษา ของชายขายบริการทางเพศทั้งนอกสถานศึกษา และในสถานบริการ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นระดับเจตคติเกี่ยวกับเพศศึกษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้ และระดับเจตคติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษา พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังจากร่วมโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนชายขายบริการทางเพศมีระดับความรู้สูงขึ้น 6.ผลการประเมินการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ด้านกิจกรรมส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรมและเวลามีความพึงพอใจในระดับมาก

บรรณานุกรม :
นที ภววงษ์ศักดิ์, 2523- . (2547). การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นที ภววงษ์ศักดิ์, 2523- . 2547. "การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นที ภววงษ์ศักดิ์, 2523- . "การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
นที ภววงษ์ศักดิ์, 2523- . การนำเสนอโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และเพศศึกษาสำหรับชายขายบริการทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.