ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู
นักวิจัย : ปฐมพร ตู้บรรเทิง
คำค้น : การสอน--การประเมิน , การศึกษา--เป้าหมายและวัตถุประสงค์ , การประเมินผลทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พวงแก้ว ปุณยกนก , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741761333 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/485
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอส สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการแปลแบบ Back-Translation (2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน (3) สร้างปกติวิสัยและเกณฑ์สำหรับตีความหมายของคะแนน (4) สำรวจเป้าหมายการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ (5) เปรียบเทียบเป้าหมายการสอนของครูระหว่างครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูในแต่ละช่วงชั้น และ ครูกับผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2546 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1,007 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ได้แบบประเมินเป้าหมายการสอนฉบับภาษาไทยสำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. คุณภาพของแบบประเมินที่พัฒนาขึ้น ในด้านความตรงเชิงเนื้อหาพบว่าข้อคำถามแต่ละข้อมีดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญ(IOC) ระหว่าง 0.58 1.00 ในด้านความตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.52 พบว่าโมเดลเป้าหมายการสอนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (chi[superscript 2] =947.90, df=904, p=0.15) และในด้านความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาคจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายการสอนมีค่าตั้งแต่ 0.82-0.90 3. ได้ปกติวิสัยและเกณฑ์ที่มีลักษณะเป็นช่วงคะแนนเฉลี่ย 4. ครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยของเป้าหมายการสอนแต่ละข้อตั้งแต่ 3.51-4.37 และมีเป้าหมายที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือ การพัฒนาความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และ การอุทิศตนต่อความซื่อสัตย์ 5. เป้าหมายการสอนของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงชั้นและแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเป้าหมายการสอนของครูมีความแตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

บรรณานุกรม :
ปฐมพร ตู้บรรเทิง . (2547). การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมพร ตู้บรรเทิง . 2547. "การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมพร ตู้บรรเทิง . "การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ปฐมพร ตู้บรรเทิง . การพัฒนาแบบประเมินเป้าหมายการสอนของครูฉบับภาษาไทยตามแนวคิดของแองเจโลและครอสสำหรับครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.