ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
นักวิจัย : ธัญญรัตน์ บัวพันธ์, 2521-
คำค้น : การศึกษา--หลักสูตร , คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พร้อมพรรณ อุดมสิน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322482 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/484
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) จำนวน 24 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 24 คน และใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 75 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 787 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ในด้านการเตรียมการใช้และการสนับสนุนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า รองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีการเตรียมการใช้หลักสูตร คือ เตรียมบุคลากร เตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เตรียมจัดหาสื่อที่จำเป็น เตรียมอาคารสถานที่พิจารณาความเหมาะสมในการจัดตารางสอน ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังผู้ปกครอง การจัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงจำนวนคาบสอนของครูเป็นหลัก เตรียมงบประมาณ จัดบริการวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสื่อ ดำเนินการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร 2. ในด้านกระบวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่มีการเตรียมจัดแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหา มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม จัดรูปแบบการเรียนรู้จากการใช้คำถามประกอบการอธิบาย มีการบูรณาการคณิตศาสตร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้สื่อการเรียนการสอนครูเป็นผู้ผลิตเอง ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบวัดความรู้ มีการทำวิจัยในชั้นเรียน มีการนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน ร่วมกับเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. ในด้านความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และการเรียนรู้ของตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน

บรรณานุกรม :
ธัญญรัตน์ บัวพันธ์, 2521- . (2547). การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญรัตน์ บัวพันธ์, 2521- . 2547. "การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธัญญรัตน์ บัวพันธ์, 2521- . "การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธัญญรัตน์ บัวพันธ์, 2521- . การศึกษาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.