ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย
นักวิจัย : ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493-
คำค้น : บุคลากรทางการศึกษา--อุปทานและอุปสงค์ , ครู--อุปทานและอุปสงค์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุชาติ ตันธนะเดชา , พรชุลี อาชวอำรุง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745310379 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/472
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทใหม่ของวิชาชีพครูไทยตามแนวปฏิรูปการผลิตครู ของกระทรวงศึกษาธิการ และนำเสนอรูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของประเทศไทย พร้อมทั้งแผนกลยุทธ์ในการผลิตครูวิชาชีพ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร ตัวแปรที่ศึกษาคือ ภาพลักษณ์ใหม่ครูวิชาชีพ มาตรฐานครูวิชาชีพ หลักสูตร และกระบวนการผลิตครูวิชาชีพ การดำเนินการวิจัยมี 8 ขั้นตอน คือ 1) วิเคราะห์สาระ 2) ร่างรูปแบบการผลิตครู 3) จำลองภาพลักษณ์ใหม่ และมาตรฐานครู 4) ตรวจสอบภาพลักษณ์ใหม่ และมาตรฐานครู 5) ร่างแผนกลยุทธ์การผลิตครู 6) ประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินรูปแบบ และแผนกลยุทธ์ 7) ปรับปรุงรูปแบบและแผนกลยุทธ์ 8) เขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์สาระ 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบบันทึกการประชุมกลุ่มสนทนา 4) แบบบันทึกการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบ รูปแบบการผลิตครูวิชาชีพแบบไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัย โรงเรียน และนักศึกษาครู ครูวิชาชีพมีภาพลักษณ์ความสง่างาม (SMART) มีความหมายตามรหัสตัวอักษรดังนี้ คือ S-Skills, M-Management, A-Attitude, R-Resource, และT-Technology สถาบันการศึกษาที่ร่วมผลิตครูวิชาชีพ ได้แก่มหาวิทยาลัย และโรงเรียน มีหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ แบบ "3ร่วม 4หลัก 3ปรับ 4 แผน" มีความหมายเชิงกลยุทธ์ดังนี้ "3ร่วม" คือความร่วมมือแบบไตรภาคี "4หลัก" คือหลักการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านความเสมอภาคและความหลากหลาย ด้านการตรวจสอบได้และการประกันคุณภาพ ด้านโครงสร้าง ทรัพยากร และบทบาท "3ปรับ" คือปรับการเรียนรู้ของผู้นำ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจก ระดับทีมงาน และระดับระบบ และ "4 แผน" คือแผนพัฒนาองค์กรทั้งระบบ 4 แผน ได้แก่ แผนพัฒนาครู อาจารย์ แผนพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ แผนพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ และแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน

บรรณานุกรม :
ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493- . (2547). การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493- . 2547. "การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493- . "การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ดาวรุ่ง ชะระอ่ำ, 2493- . การพัฒนารูปแบบการผลิตครูวิชาชีพของไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.