ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย
นักวิจัย : สุภาวรรณ โชติผล, 2510-
คำค้น : โรงเรียน--การบริหาร , โรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย--การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณัฐนิภา คุปรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745316636 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/470
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน 83 คน และครูผู้ปฏิบัติการ 286 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. งานนโยบายและการวางแผน บริหารงานโดย กำหนดนโยบายในการบริหารโรงเรียนยึดหลักความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ และนโยบายของโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย เน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้คู่คุณธรรม ดำเนินการโดยใช้แผนปฏิบัติงานระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2. งานวิชาการ บริหารงานโดย วิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาชาติ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. งานบุคลากร บริหารงานโดย พิจารณาคุณวุฒิ คัดสรรบุคลากรตามความถนัดและตามความสามารถพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักอบรมตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย ส่งเสริม สนับสนุนและจัดสรรสวัสดิการตามความเหมาะสม 4. งานธุรการและงานเงิน บริหารงานโดย กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้บริการและประสานความร่วมมือกับฝ่ายงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 5. งานกิจการนักเรียน บริหารงานโดย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียน ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้นำตนเองและมีบทบาทอย่างเหมาะสมในสังคม 6. งานอาคารสถานที่ บริหารงานโดย วางแผน จัดสร้าง จัดระบบการใช้สอย บำรุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้และคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจนเปิดให้บริการแก่ชุมชนตามความเหมาะสม 7. งานสัมพันธ์ชุมชน บริหารงานโดย ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนและชุมชนตามโอกาสและตามความเหมาะสม ปัญหาที่พบ ได้แก่ การขาดการติดตามเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการทั้งด้านวิชาการและการฝึกฝนด้านคุณธรรม ความไม่มั่นคงของบุคลากรที่สับเปลี่ยนและลาออกกลางคัน การไม่ถือระเบียบวินัยของนักเรียน และความจำกัดของพื้นที่และอาคารสถานที่

บรรณานุกรม :
สุภาวรรณ โชติผล, 2510- . (2547). การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวรรณ โชติผล, 2510- . 2547. "การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาวรรณ โชติผล, 2510- . "การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สุภาวรรณ โชติผล, 2510- . การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.