ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : เดียนา รักษมณี, 2519-
คำค้น : โรงเรียนอนุบาล--การบริหาร , การศึกษาปฐมวัย , มุสลิม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปองสิน วิเศษศิริ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745322679 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/469
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้บริหาร 10 คน และครูผู้สอน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสังเกตสภาพแวดล้อม และแบบวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ หาค่าความถี่และร้อยละ และหาค่าคะแนนเพื่อการลำดับความสำคัญ ผลการวิจัยพบว่า 1. การสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม - โรงเรียนมีนโยบายเน้นการเตรียมความพร้อม โดยคำนึงถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยสอดคล้องกับมาตรฐานหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบด้านการศึกษา มีการประยุกต์หลักการอิสลามมาใช้ในการสร้างหลักสูตร มีการนำเสนอสูตรไปใช้โดยการวางแผนการจัดการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนตามประสบการณ์ มีการสนับสนุนการผลิตสื่อและมีการประเมินผลหลักสูตรโดยประเมินจากผลการจัดการเรียนรู้ - ปัญหาคือ ขาดการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นระบบ ไม่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล และครูและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรไปใช้ 2. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก - โรงเรียนสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาการ ความต้องการ และความสนใจของแต่ละบุคคล ให้ความสำคัญกับการมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านปฐมวัย โดยเน้นด้านความสะอาดและความปลอดภัย ปัญหาคือ ขาดสื่อวัสดุ อุปกรณ์ ขาดงบประมาณสนับสนุน 3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก - โรงเรียนมีการวางแผนจัดกิจกรรมโดยจัดทำเป็นโครงการ มีการกำหนดกิจกรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม โดยคำนึงถึงความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาการ ปัญหาคือ กิจกรรมไม่ตอบสนองความต้องการความสนใจ ความแตกต่างของผู้เรียน และไม่สอดคล้องกับพัฒนาการ 4. การบูรณาการการเรียนรู้ โรงเรียนมีการวางแผนบูรณาการ มีการจัดกิจกรรมบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงพัฒนาการและการเรียนรู้ ปัญหาคือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 5. การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนมีการกำหนดแนวททางการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและแนวการจัดประสบการณ์ ปัญหาคือ บุคลากรขาดความรู้ในการสร้าง ใช้เครื่องมือ และวิธีประเมิน 6. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับครอบครัวของเด็ก โรงเรียนมีการวางแผน รวบรวมข้อมูล กำหนดแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและเข้าร่วมกิจกรรม ปัญหาคือ ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน ในการนำหลักการอิสลามเข้ามาใช้ในการบริหารโรงเรียน โรงเรียนไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก

บรรณานุกรม :
เดียนา รักษมณี, 2519- . (2547). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดียนา รักษมณี, 2519- . 2547. "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เดียนา รักษมณี, 2519- . "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
เดียนา รักษมณี, 2519- . การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชนมุสลิม กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.